Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS godkender alectinib til NSCLC

Danske Regioners koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, har godkendt alectinib (Alecensa) som andenlinjebehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som er ALK-positive.

”Der er efterhånden flere godkendte præparater til den indikation, så vi godkendte det med en bemærkning om, at det bør indplaceres i behandlingsvejledningen på området, fordi det rammer samme indikation som et andet godkendt stof; ceritinib (Zykadia, red.),” siger KRIS’ formand Steen Werner Hansen.

Det er Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe (DOLG), som har fremsendt en ansøgning om national ibrugtagning af alectinib som standardbehandling i anden linje til patienter med ALK-positiv NSCLC. Ansøgningen er baseret på to fase-2 studier, som viser klinisk relevante responsrater og varighed af respons, samt en acceptabel bivirkningsprofil. Der er ikke foretaget sammenligning med ceretinib.

DOLG skønner, at 20 patienter årligt er kandidater til andenlinjebehandling med enten ceritinib eller alectinib. 

Både ceritinib og alectinib er godkendt til andenlinjebehandling mens tredjelinjebehandling er eksperimentel. KRIS anbefaler, at det inden for terapiområdet bliver vurderet, om de to behandlinger kan ligestilles som andenlinjebehandling og dermed danne baggrund for et udbud via Amgros.

Fastholder afvisning af nintedanib

Udover godkendelsen af alectinib havde KRIS modtaget en genansøgning fra DOLG om nintedanib (Vargatef) til brug i patienter med NSCLC. KRIS har tidligere besluttet ikke at anbefale national ibrugtagning af nintedanib som standardbehandling i kombination med docetaxel til NSCLC-patienter som progredierer efter førstelinjebehandling.

Der var ikke medsendt nye data i ansøgningen, og derfor besluttede KRIS  at fastholde sit afslag.

De to afgørelser blev truffet på seneste møde i KRIS 20. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift