Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alvorlig brøler af Sundhedsministeriet

Skrevet af Kristian Lund d. 10. januar 2017 i Politik

Hatten af. Sundhedsministeriet går sandelig grundig til værks i sin forundersøgelse af udfordringerne ved en dansk satsning på personlig medicin. Analysen er netop lagt frem og hver en sten en vendt – altså bortset fra én og den er ellers vigtig, nemlig spørgsmålet om, hvor danskerne befinder sig i forhold til gentest og personlig medicin.

Til at belyse det spørgsmål har styregruppen bestående af repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Danske Regioner, og en række andre ministerier valgt at basere sig på rådgivningsvirksomheden Advice, som er en hurtigt voksende konsulentvirksomhed der arbejder med reklame, PR, public affairs og så altså denne type af undersøgelser.

Derfor afspejler denne undersøgelse i høj grad elitens synspunkter og den afspejler elitens forhold til personlig medicin. Altså dem, man på forhånd ville tænke var positive.

Kristian Lund

Advice har valgt at købe selve undersøgelsen af Epinion, og dér faldt kæden desværre af. Epinion er storleverandør af såkaldte analyser og meningsmålinger til offentlige og private kunder med behov for tal til at dokumentere og legitimere strategier eller særlige initiativer. Danske Regioner har til eksempel brugt Epinion til at lave groft manipulerende undersøgelser om danskernes forhold til prioriteringer i sundhedsvæsenet. Mandag Morgen valgte også Epinion til en undersøgelse af danskerne forhold til sundhedsvæsenet og også den var groft fortegnet.

Nu gentages dumheden i sammenhæng med personlig medicin – men der er jo brug for realiteter, ikke alibi-tal.

Epinion baserer sin undersøgelse på 1005 besvarelser. Advice kalder den selv for ”en repræsentativ kvantitativ undersøgelse blandt danskerne i form af en spørgeskemaundersøgelse.” Advice vurderer også, at undersøgelsen er ”valid”, og at svarene er ”udtryk for danskernes umiddelbare og uhjulpne holdninger”.

Aha. Men er det tilfældet når respondenterne slet ikke ligner den danske befolkning. Ser man på respondenternes uddannelse, så er de kort uddannede alvorligt underrepræsenteret. Hvor 17 procent af danskerne har en grundskoleuddannelse, så er andelen i undersøgelsen sølle 10 procent. Der mangler om man så må sige 70 procent i denne særlige, men meget vigtige befolkningsgruppe for en undersøgelse som denne. Præcis det samme billede viser sig, når man ser på respondenter med en erhvervsfaglige uddannelse. 37 procent af danskerne har denne uddannelsesbaggrund – men i Epinions undersøgelse er andelen bare 20 procent.

Til gengæld er de langtuddannede tilsvarende overrepræsenteret. 19 procent af danskerne har en mellemlang videregående uddannelse – i undersøgelsen gælder det for 33 procent. Misforholdet hvad angår de langtuddannede er mere grelle. 10 procent af danskerne har en universitetsuddannelse eller lignende – men i denne undersøgelse er der 70 procent flere, nemlig 17 procent.

Derfor afspejler denne undersøgelse i høj grad elitens synspunkter og den afspejler elitens forhold til personlig medicin. Altså dem, man på forhånd ville tænke var positive. Usikkerheden og bekymringerne i de mindre ressorucestærke befolkningsgrupper afspejles ikke i denne undersøgelse.

Problematisk aldersfordeling

Problemerne er lige så store, måske større, når man ser på aldersfordelingen af undersøgelsen. Blandt danskerne er 32 procent i aldersgruppen 18-34 år. Men i undersøgelsen er denne aldersgruppe bare repræsenteret af det halve, altså 16 procent. Det er et kæmpe problem – undersøgelsen kan ikke afspejle de unges holdninger. Udgangspunktet var i øvrigt også kritisabelt fra starten, når man vælger så enorme aldersintervaller, som Epinion anvender. Der er jo pokker til forskel på respondenter, der er 18 år og respondenter på 35 år, og mon ikke de ældste i denne aldersgruppe er stærkt overrepræsenteret.

Decideret skandaløs er undersøgelsens deltagelse af de ældre aldersgrupper. Der er nemlig kun én gruppe i undersøgelsen, de 50+ årige. I virkeligheden befinder knap hver tredje dansker sig i den aldersgruppe, men i denne undersøgelse er andel dobbelt så stor, 66 procent.

Der er altså en nærmest absurd slagside af ældre respondenter i denne undersøgelse. Men det værste er egentlig, at man har samlet alle besvarelserne i én stor bunke. Man får altså intet indtryk af, hvad samfundets ældre måtte mene om gentest, og netop holdninger hos de borgere kunne det være særligt interessant at kende, ikke mindst fordi der jo er mange ældre patienter, som er i målgruppen for gentest og personlig medicin. Men måske er Advice og Epionions viden om sundhedsforhold beskeden.

I øvrigt er fordelingen af respondenternes geografi også helt skæv. Region Midtjylland og Region Nordjylland er alvorligt underrepræsenteret, mens Region Hovedstaden og Region Syddanmark er stærkt overrepræsenteret.

Selvom materialet indeholder så markante skævheder, mener Advice, at der er belæg for denne konklusion: ”Personlig medicin er kun i mindre grad afhængig af f.eks. køn, alder og bopæl.”

Men Advice har jo ingen viden om de forhold.

Selvom de lavtuddannede og de unge er latterligt underrepræsenteret, mener Advice også,  at der er belæg for denne konklusion:

”Hovedparten af befolkningen ville svare ja til en gentest, hvis det blev tilbudt som en del af en sygdomsbehandling. 83 pct. angiver i undersøgelsen, at de ville sige ja til en gentest. ”

Aha, men hvad med de ældste danskere – hvad mener de mon? Og de unge? Denne undersøgelse afspejler jo kun elitens opfattelse.

Styregruppen bag denne ellers gennemprofessionelle forundersøgelse burde aldrig have publiceret denne undersøgelse.

 

Find nogle andre leverandører i fremtiden.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Onkologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Kommenter

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift