MikroRNA kan måske afsløre kortere overlevelseschance

ESMO: Høj ekspression af en bestemt microRNA hos patienter med metastatisk kolorektal kræft (mCRC) tyder på en markant kortere overlevelse (OS).

Det viser i hvert fald et dansk studie, der søndag ved middagstid blev præserenteret (Abstrakt 624P) som en poster på ESMO i Barcelona af læge Jakob Vasehus Schou, der stod for undersøgelsen.

MicroRNAs (miRs) er små ikke-kodende RNA'er. Circulerende miR'er i plasma dereguleres hos patienter med mCRC. Målet for det danske studie var at finde prognostiske cirkulerende miR'er for samlet overlevelse (OS) hos patienter med mCRC behandlet med kemoterapi og cetuximab.

De gennemførte derfor en prospektiv biomarkørundersøgelse af 151 patienter behandlet med tredjelinje irinotecan og cetuximab (Discovery-kohort, Biweekly-undersøgelse). Et plasma-miR-panel blev testet med TaqMan Human MicroRNA-assay.

Signifikante miR'er blev valideret med Fluidigm-arrays hos 95 patienter, der blev behandlet med førstelinje kemoterapi og cetuximab (Validation cohort, NORDIC-7.5 undersøgelse).

Cox-regressionsanalyse blev udført, og multivariate analyser blev udført med justering for ensidighed, antal metastatiske steder, RAS/BRAF-mutationsstatus, alder og præstationsstatus.

Flere prøver var tilgængelige efter tre måneders behandling for henholdsvis 117 og 86 patienter i hhv. opdagelses- og valideringsgrupperne.

Baseline-høj ekspression af miR-1247 i opdagelses- og valideringskohorterne var signifikant forbundet med kort OS (fareforhold [HR] = 2,33, p = 0,0005) baseret på den multivariate analyse i valideringskohorten.

Høj ekspression af miR-1290 efter tre måneder var prognostisk for kort progressionsfri overlevelse (HR = 1,57, p = 0,0465) i begge kohorter.

I begge kohorter fandt forskerne desuden et statistisk signifikant fald i miR-1290 (p = 0,0051), miR-200b (p = 0,036) og miR-375 (p = 0,00005), fra baseline til prøver efter tre måneder hos patienter med delvis/komplet (n = 78) respons sammenlignet med patienter med progressiv sygdom (n = 72).

Især den høje ekspression af miR-1247 var prognostisk for kort OS i den multivariate analyse i en opdagelses- og valideringsgruppe af patienter behandlet med kemoterapi og cetuximab i både første og tredje linje. Samtidig viste resultaterne, at et fald i miR-1247 og miR-1290 under behandlingen var forbundet med gunstig respons, konkluderer Jakob Vasehus Schou.