"Jeg er bange for, at patienterne risikerer at miste halve og hele års levetid, hvis vi ikke har mulighed for at bruge alle de stoffer til tarmkræftpatienter, som hver især giver en lille overlevelsesforbedring,” siger Per Pfeiffer.

Danske tarmkræftlæger håber på Medicinrådets revurdering af Lonsurf

Efter at have fået publiceret resultater i et stort, anerkendt tidsskrift håber en gruppe danske tarmkræftlæger nu, at Medicinrådet på ny vil vurdere tabletbehandlingen Lonsurf (trifluridin/tipiracil) som standardbehandling i Danmark.

Det fortæller professor Per Pfeiffer fra Odense Universitetshospital, som er frontmand for studiet.

”Vi synes, at det skal være standard at give Lonsurf og vil også tilråde at kombinere Lonsurf med bevacizumab, hvis patienterne lever op til de kriterier, der har været for at deltage i vores studie. En godkendelse af behandlingen vil betyde, at vi har en ekstra behandlingsmulighed. Jeg er bange for, at patienterne risikerer at miste halve og hele års levetid, hvis vi ikke har mulighed for at bruge alle de stoffer til tarmkræftpatienter, som hver især giver en lille overlevelsesforbedring,” siger Per Pfeiffer.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) godkendte i april 2016 Lonsurf, der dengang også var kendt under navnet TAS-102, til behandling af patienter med fremskreden, metastatisk tarmkræft. I sommeren 2016 afviste Danske Regioners daværende koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin KRIS imidlertid at tage Lonsurf i national brug til sidstelinjebehandling af tarmkræft. Begrundelsen lød, at det så ud som om, at Lonsurf ikke var bedre end placebo.

Efter KRIS’ afvisning satte en gruppe tarmkræftlæger med Per Pfeiffer i spidsen gang i deres eget studie med inspiration fra et mindre japansk studie, som antydede, at Lonsurf ville virke endnu bedre i kombination med bevacizumab. Det er resultater fra det danske, randomiserede studie, der er blevet publiceret i The Lancet Oncology 27. januar, og som Per Pfeiffer håber vil føre til en dansk blåstempling af Lonsurf.  

”Jeg håber, at Medicinrådet vil kigge med nye øjne på Lonsurf og vil godkende, at vi kan bruge behandlingen. Rådet kan eventuelt lade det være op til den enkelte afdeling, om man vil supplere med bevacizumab, men min anbefaling er, at patienterne får kombinationsbehandlingen,” siger han.

Når Lonsurf gives alene, øges overlevelsen med knap to måneder, viser det studie fra 2015, som dannede baggrund for EMA’s godkendelse af Lonsurf. Når behandlingen gives sammen med bevacizumab, øges overlevelsen med yderligere næsten tre måneder, viser det nye danske studie.

100 patienter om året

De patienter, som DCCG på nuværende tidspunkt gerne ser får behandlingen, er patienter med metastatisk tarmkræft, som har fået tilgængelig standardbehandling og hvor der aktuelt ikke er nogle behandlingstilbud. Per Pfeiffer anslår, at over halvdelen af patienterne i denne gruppe vil være friske nok til at få behandling med Lonsurf og bevacizumab, hvilket betyder at de skal have en performancestatus på 0 eller 1. Per Pfeiffer anslår, at det drejer sig om cirka 100 patienter om året i Danmark.

Per Pfeiffer oplyser, at lægemidlet koster 15-20.000 kr. om måneden. Hvis bevacizumab lægges oveni, bliver det 10-15.000 kr. ekstra per måned. Patienterne får i gennemsnit behandlingen i fire måneder.

Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG) er ved at forfatte et brev til Medicinrådet, hvor de efterspørger, hvorvidt de som kræftgruppe kan ansøge om ibrugtagning af behandlingen ud fra de nye resultater.

De små skridt er vigtige

I det nye studie blev 93 patienter randomiseret til enten Lonsurf alene eller Lonsurf sammen med bevacizumab. Det primære formål var at øge den progressionsfri overlevelse, det vil sige tiden, indtil kræften vokser. Resultaterne viser, at Lonsurf plus bevacizumab øger den progressionsfrie overlevelse fra 2,6 måneder til 4,6 måneder, mens den samlede overlevelse blev øget med næsten tre måneder, fra 6,7 måneder til 9,4 måneder.

To-tre måneder lyder måske ikke af meget, men for en patientgruppe, hvor der har været langt mellem fremskridtene, er de små skridt værd at tage med – ikke mindst, når det ses i sammenhæng med de andre muligheder, der efterhånden findes for tarmkræftpatienter, påpeger Per Pfeiffer.

”Hvis man havde øget overlevelsen fra tre år til tre år og to måneder er det ikke ret meget. Men når det er fra få måneder til lidt flere måneder, er det relativt meget. I mange af de studier, der er blevet lavet de sidste mange år, har man fundet små forskelle på to-tre måneder. Når man så lægger den ene og den anden og den tredje behandling oven i hinanden, har man øget levetiden fra i gamle dage at være under et år til, at patienterne i dag lever både to, tre og fire år. Så vi er glade for de små skridt,” siger Per Pfeiffer.

Behandlingen Lonsurf-bevacizumab tåles generelt godt. Det største problem, når man giver Lonsurf, er, at det påvirker leukocyttallene, det vil sige knoglemarvsfunktionen. Det sås i grad 3 eller 4 hos en tredjedel af patienterne der fik Lonsurf alene, og hos to tredjedele af dem, der fik Lonsurf plus bevacizumab. Det er dog ikke en bivirkning, patienterne mærker, fortæller Per Pfeiffer, og kun tre patienter (seks procent) fik infektion under behandling med kombinationen.

”Hvis patienterne har træthed, smerter eller kvalme, er det noget, de mærker, men et udslag på en blodprøve mærker de ikke, før det giver anledning til infektioner. Det gør dog, at det nogle gange kan være et problem at give den næste behandling, fordi tallene ikke er gode nok,” siger han.

Med hensyn til andre bivirkninger, er billedet relativt beskedent. Eksempelvis fik tre patienter, der fik Lonsurf-monoterapi, svær kvalme, mens det kun gjaldt én patient, der fik kombinationsbehandling. 11 procent mod syv procent oplevede svær træthed i hhv. monoterapi- og kombinationsgruppen. Per Pfeiffer tolker forskellen som et udtryk for, at bivirkningerne er symptomer på kræftsygdommen. Diarré var der dog flest i kombinationsgruppe, der fik.

Kan måske rykkes frem i behandlingen

Et relevant spørgsmål er, om Lonsurf med fordel kan rykkes frem i behandlingen. Der er endnu ikke data, der viser, at behandlingen virker som første- eller andenlinjebehandling, men Per Pfeiffer har forhåbninger til, at Lonsurf en dag kan gives tidligere i behandlingen.

”Jeg tror, at det er et godt alternativ til den standardbehandling, vi har nu (kemoterapi plus bevacizumab). Der kører flere studier i øjeblikket, der tester dette, og et studie har allerede vist, at det er bedre at give Lonsurf end det gammeldags kemostof fluorouracil. Studiet er dog ikke særlig stort, derfor er der et igangværende større internationalt studie, som forhåbentlig kan bekræfte, at Lonsurf i første linje er mindst lige så godt som den nuværende behandling. Det kommer nok til at tage et par år,” siger han.

Et spørgsmål, der rejser sig i den forbindelse er, om behandling med Lonsurf kan gentages i senere linjer. Det spørgsmål står ubesvaret, indtil der er lavet studier på det, påpeger Per Pfeiffer, som dog godt kan forestille sig, at det er en mulighed.

”Vi skal lære det nye stof at kende, for hvis det viser sig i første linje at have god effekt og eventuelt færre bivirkninger end den nuværende standardbehandling, er det et oplagt spørgsmål, om man kan give det igen senere. Hvis der er lang tid mellem behandlingerne, kan det være, at kræftcellerne igen er blevet følsomme over for stoffet. Det kan vi dog først få svar på, når vi har nogle studier klar,” siger han.

Undersøges også i mavekræft

I september 2019 blev Lonsurf EMA-godkendt til behandling af tidligere behandlet metastatisk mavekræft på baggrund af resultater fra studiet TAGS. TAGS viser, at Lonsurf giver samme overlevelsesgevinst ved mavekræft som ved tarmkræft, nemlig cirka to måneders ekstra levetid i forhold til placebo plus bedste understøttende behandling

DECV (den danske esofagus og ventrikel cancer gruppe) er for nylig gået i gang med et studie, med overlæge Lene Bæksgaard fra Rigshospitalet i spidsen. På samme måde som i studiet, der blev publiceret i The Lancet Oncology, bliver patienter med metastatisk mavekræft randomiseret til enten Lonsurf alene eller Lonsurf sammen med bevacizumab. Der er foreløbig inkluderet 15 patienter, og planen er at komme op på 124 patienter i alt. Studiet kommer til at køre det næste halvandet år, og Per Pfeiffer håber at se samme resultat som i tarmkræftstudiet.

”Der været stor interesse ude i verden for det, vi har lavet hos patienter med tarmkræft, og vi er stolte over, at det lykkedes os at få gennemført et studie med små 100 patienter og få det publiceret i et så stort tidsskrift som The Lancet Oncology. Det var kun muligt på grund af godt samarbejde og opbakning fra de deltagende afdelinger. Vi håber at kunne gentage succesen, så vi kan vise, at kombinationsbehandlingen også gavner mennesker med mavekræft,” siger han.