Ældre patienter med tarmkræft har mindre gavn af adjuverende kemo

Camilla Qvortrup

Camilla Qvortrup

ESMO: Ældre patienter over 70 år med stadie III tarmkræft tåler adjuverende oxaliplatin-holdig kemoterapi dårligere sammenlignet med patienter på under 70 år.

Det viser resultater fra en subgruppeanalyse fra fase III-studiet TOSCA, der er blevet præsenteret (Abstrakt 399O) på årets virtuelle ESMO-kongres.

Studiet viste ydermere, at den ældre patientgruppe var sygdomsfrie i kortere tid. 

Camilla Qvortrup, overlæge på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, havde forud for ESMO udpeget TOSCA, som et af de studier hun så frem til at få resultater fra på årets kongres. Hun så frem til at se resultater, da de ældre patienter er den patientgruppe, som fylder mest i det daglige kliniske arbejde.

"Desværre kan teksten i abstraktet nogle gange snyde. Jeg havde håbet på, at subgruppe-analysen på TOSCA kunne have bidraget med nye data for den ældre patientgruppe. Men sådan var det desværre ikke," siger Camilla Qvortrup.  

Øget risiko for relaps hos ældre

TOSCA-studiet var en del af IDEA-studiet (International Duration Evaluation of Adjuvant Chemotheray), som testede tre måneders vs. seks måneders adjuverende oxaliplatin-holdig kemoterapi til stadium III kolonkræft.

3.759 patienter med tarmkræft deltog i TOSCA. De blev randomiseret til tre eller seks måneders FOLFOX (FULV plus oxaliplatin) eller CAPOX (capecitabin plus oxaliplatin). Subgruppeanalysen, som blev præsenteret på ESMO, inkluderede 2.360 patienter med stadium III sygdom. Heraf var 1.667 patienter under 70 år, og 693 var 70 år eller ældre. I den yngre population var den mediane opfølgningstid 62,5 måneder, mens den var 60,6 måneder i den ældre population. Studiets primære endepunkt var recidivfrit interval (RFI).

Resultater viser, at der var en statistisk signifikant forskel i RFI mellem de to populationer med en øget risiko for relaps på 27 procent i den ældre population.

En større andel af patienterne i den ældre population havde dårlig performancestatus og flere havde T3/T4-tumorer. De ældre patienter havde ydermere et større antal af dårligt differentierede (G3) tumorer end de yngre patienter, og deres tumorer var i flere tilfælde lokaliseret på højre side af kolon. Endelig viser data, at det oftere var nødvendigt at dosisreducere og afbryde behandlingen i den ældre patientpopulation. Disse faktorer tilsammen kan forklare det mindre gavnlige udbytte af adjuverende kemoterapi i ældre patienter.

Ingen ændring i anbefaling

Selvom TOSCA fandt, at flere patienter i den ældre kohorte fik recidiv, kunne en multivariabel analyse ikke vise en signifikant association imellem alder og tilbagefaldsfri perioder (RFI). 24,2 procent i den ældre kohorte fik recidiv, mens det galt 20,3 procent i den yngre kohorte. Den eneste faktor, der tydeligt var korreleret til RFI var patienternes sygdomsstatus.

Aktuelt lyder anbefalingen i de danske retningslinjer, at patienter over 70 år ikke skal modtage behandling med oxaliplatin som standard i den adjuverende setting. Data fra TOSCA kommer således ikke til at rykke ved denne anbefaling.