Tecentriq plus Avastin forbedrer overlevelsen ved ikke-resekterbar leverkræft

Kombinationsbehandling med PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) og VEGF-hæmmeren Avastin (bevacizumab) forbedrer signifikant samlet overlevelse og progressionsfri overlevelse hos patienter med ikke-resekterbar hepatocellulært karcinom (HCC) sammenlignet med standardbehandling.

Det viser resultater fra en fase III-undersøgelse, der blev præsenteret på ESMO Asia 2019.

”Dette er den første undersøgelse i 11 år, der viser en forbedring i overlevelsen med en ny førstelinjebehandling sammenlignet med sorafenib, som har været standardbehandling i hele denne tid. Atezolizumab plus bevacizumab har potentialet til at være en praksisændrende behandlingsmulighed ved hepatocellulært karcinom,” siger førsteforfatter Ann-Lii Cheng, som er direktør for National Taiwan University Cancer Center, Taipei, Taiwan, i en pressemeddelelse.

I fase III-studiet IMbrave150 (https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/ESMO-Asia-Congress-2019-IMbrave150-atezolizumab-bevacizumab-hepatocellular-carcinoma-HCC-Cheng?hit=ehp) blev 501 patienter med ikke-resekterbar HCC randomiseret 2:1 til enten en kombination af Tecentriq og Avastin eller Nexavar (sorafenib). Patienterne fortsatte med deres tildelte behandling indtil uacceptabel toksicitet eller tab af klinisk fordel.

Resultaterne viste, at risikoforholdet (HR) for samlet overlevelse (OS) var 0,58 (95 procent Cl 0,42, 0,79, p = 0,0006) efter en median opfølgning på 8,6 måneder. Median OS var endnu ikke nået for Tecentriq plus Avastin sammenlignet med 13,2 måneder for patienter randomiseret til Nexavar. Median progressionsfri overlevelse (PFS) blev også signifikant forøget (median 6,8 mod 4,3 måneder, HR 0,59, 95 procent Cl 0,47, 0,76, p <0,0001).

Den samlede responsrate var mere end dobbelt så høj med Tecentriq plus Avastin sammenlignet med Nexavar (27 procent mod 12 procent, p <0,0001) baseret på uafhængig vurdering ved anvendelse af RECIST 1.1-kriterier og steg på lignende måde ved anvendelse af HCC mRECIST-kriterier (33 procent mod 13 procent, p <0,0001). Tecentriq plus Avastin forsinkede forringelse i livskvalitet sammenlignet med Nexavar.

Grad 3-4 bivirkninger forekom hos 57 procent af patienterne behandlet med Tecentriq plus Avastin og 55 procent af dem, der fik Nexavar, mens grad 5 bivirkninger forekom hos hhv. fem og seks procent af patienterne.

Ian Chau, som er konsulentmedicinsk onkolog ved Royal Marsden Hospital, London, Storbritannien, mener, at resultaterne er meget opmuntrende.

”Der er en stærk mulighed for, at denne lægemiddelkombination vil blive godkendt af tilsynsmyndigheder og blive indarbejdet i internationale retningslinjer for avanceret HCC,” siger Ian Chau.

Han mener, at kombinationen af Tecentriq og Avastin vil være meget nyttig for patienter med avanceret HCC som en ny systemisk behandling, men med de høje omkostninger til immunterapi og anti-angiogene midler vil det også være vigtigt, at medicinen er tilgængelige for patienter, påpeger Ian Chau.