Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Grønt lys til dansk standardbehandling med Lenvima mod leverkræft

Medicinrådet har besluttet at anbefale Lenvima (lenvatinib) som mulig standardbehandling til voksne patienter med fremskreden eller ikke-resektabelt hepatocellulært karcinom (HCC), som ikke tidligere har fået systemisk behandling.

Medicinrådets anbefaling for Lenvima  lyder det, at behandling med Lenvima er forbundet med meromkostninger per patient sammenlignet med standardbehandling. Medicinrådet vurderer imidlertid, at meromkostningerne er acceptable, fordi der er behov for et alternativ til de eksisterende behandlinger til patientpopulationen.

Medicinrådet anbefaler, at regionerne, under hensyntagen til den godkendte indikation og population, vælger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger. Sekventiel behandling med lægemidler med samme virkningsmekanisme anbefales ikke, medmindre der foreligger klinisk dokumentation.

Omtrent 40 patienter modtager årligt systemisk behandling for avanceret hepatocellulært karcinom. Patienterne har typisk en kort restlevetid og behandles med livsforlængende hensigt. Nexavar (sorafenib) anvendes som standardbehandling i førstelinje. Ved progression på Nexavar kan patienterne behandles med Stivarga (regorafenib) i andenlinje.

Medicinrådet vurderer, at Lenvima til voksne patienter med fremskredent eller inoperabelt hepatocellulært karcinom med performancestatus 0-1 og bevaret leverfunktion svarende til Child-Pugh A og B ikke giver nogen klinisk merværdi sammenlignet med Nexavar (meget lav evidenskvalitet). Medicinrådet finder, at Lenvima og Nexavar kan ligestilles som førstelinjebehandling til patienter med hepatocellulært karcinom.

Lenvima (lenvatinib) er godkendt til behandling af patienter med hepatocellulært karcinom i fremskredent stadie eller patienter med inoperabelt hepatocellulært karcinom, som ikke tidligere er behandlet systemisk. Lenvatinib kan således anvendes som førstelinjebehandling ligesom sorafenib.Lenvatinib er en multireceptor-tyrosinkinaseinhibitor, der hæmmer vækstfaktorreceptorer, som er centrale for kræftudvikling. Lenvatinib gives som tabletter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift