Mindre kirurgisk indgreb mod tidlig lungekræft lige så godt som standardbehandling

WCLC: Et kirurgisk indgreb, hvor en mindre del af lungen fjernes, ser ud til at have lige så god effekt på overlevelsen som en lobektomi, der ellers oftest anvendes som primærbehandling ved tidlig lungekræft. Et mindre indgreb kan potentielt hjælpe de patienter, der har stærkt nedsat lungefunktion, vurderer professor.

Konsoliderende sugemalimab forlænger PFS for inoperabel NSCLC

WCLC: Konsoliderende behandling med sugemalimab forlænger den progressionsfrie overlevelse signifikant sammenlignet med placebo hos den gruppe patienter med inoperabel, stadie III ikke-småcellet lungekræft, som ikke progredierer efter behandling med kemostråleterapi.

Dato-DXd-kombinationer viser lovende klinisk aktivitet i avanceret NSCLC

WCLC: Det eksperimentelle antistofkonjugat datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) demonstrerer lovende klinisk aktivitet og tolerable bivirkninger i patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft, når stoffet administreres sammen med immunterapi eller kemoimmunterapi.

Taxan-kombi har størst effekt mod NSCLC i 2. linje efter IO-CT

WCLC: Patienter med ikke småcellet lungekræft, som progredierer under førstelinjebehandling med kemo-immunterapi, vinder flest ekstra levemåneder, hvis de behandles med taxan plus anti-angiogen terapi frem for andre kemoterapiregimer i anden linje.

Javelin Lung 100 skuffer: Møder ikke primært endepunkt

WCLC: Der er ikke en overlevelsesfordel at hente ved at behandle patienter med avanceret PD-L1-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med Bavencio (avelumab) frem for kemoterapi i første linje.