Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler biosimilært bevacizumab til tre patientgrupper

Medicinrådet har vurderet, at biosimilært bevacizumab kan tages i brug til referencelægemidlet Avastins indikationer til tre patientgrupper. Vurderingen af biosimilært bevacizumab er baseret på præparaterne Mvasi og Zirabev men gælder for biosimilære bevacizumabpræparater generelt.

I vurderingen lyder det, at de tre grupper, som biosimilært bevacizumab kan tages i brug til, er:

- Nye patienter, som ikke før har modtaget behandling med bevacizumab.

- Patienter, der tidligere har været i behandling med bevacizumab, og som efter midlertidig afbrydelse skal genoptage behandlingen.

- Patienter, som er i igangværende behandling med bevacizumab.

Fagudvalget tilslutter sig Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) vurdering af ligeværdighed mellem biosimilært bevacizumab og Avastin. Fagudvalget vurderer desuden, at biosimilært bevacizumab er at betragte som klinisk ligestillet med referencelægemidlet, og derfor kan tages i brug til behandling af alle tre patientgrupper.

Medicinrådet vurderer, at der ikke er faglige grunde til at begrænse antallet af efterfølgende skift mellem biosimilære bevacizumab-præparater, men at antallet af skift bør minimeres af patient- og ressourcemæssige hensyn. Fagudvalget bemærker netop, at præparatskift under igangværende behandling potentielt kan skabe utryghed hos nogle patienter, hvorfor det anbefaler, at antallet af skift mellem præparater så vidt muligt minimeres.

Det er Medicinrådets vurdering, at god patientinformation er vigtig for implementeringen. F.eks. skal patienten ved ibrugtagning af biosimilært bevacizumab nøje informeres om, at et præparatskift ikke forventes at være årsag til en anden bivirkningsprofil eller et andet behandlingsrespons.

Fagudvalget er opmærksomt på, at mindre variationer i sammensætningen af hjælpestoffer på tværs af bevacizumab-præparater kan resultere i lokalreaktioner ved skift. Fagudvalget bemærker også, at systemiske hypersensitivitetsreaktioner er observeret ved infusion af referencelægemidlet og dermed også kan forventes at forekomme ved behandling med de biosimilære bevacizumab-præparater. Infusion af bevacizumab bør derfor som hidtil i klinisk praksis fortsat foregå under tæt observation ved behandling med de biosimilære præparater, påpeger fagudvalget. Fagudvalget vurderer, at forskellene i hjælpestoffer ikke har indflydelse på ligestillingen af referencelægemidlet og biosimilært bevacizumab.

Formålet med Medicinrådets vurdering, som blev godkendt på et møde 19. februar, har været at vurdere ibrugtagning af biosimilære lægemidler indeholdende bevacizumab, herunder behandling af patienter med metastatisk kolorektalkræft, metastatisk brystkræft, ikke-småcellet lungekræft, fremskredent eller metastatisk renalcellekarcinom, epitelial æggestokkræft, tubacancer og primær peritonealcancer samt livmoderhalskræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift