Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo plus kemo øger overlevelse ved metastatisk mave- og spiserørskræft

ESMO: Opdivo (nivolumab) kombineret med kemoterapi i første linje øger den samlede overlevelse (OS) og progressionsfrie overlevelse (PFS) hos behandlingsnaive patienter med metastatisk kræft i mave- og spiserør (GC/GEJC/EAC) vs. kemoterapi alene.

Det viser resultater fra fase III-studiet CheckMate-649, der mandag blev præsenteret (Abstrakt LBA6_PR) på den virtuelle ESMO-kongres. Behandlingen repræsenterer en potentiel ny standardbehandling for patientgruppen.

I dag er standard førstelinjebehandlingen for patienter med metastatisk HER2-negativ mave- og spiserørskræft kemoterapi, og den mediane OS er for de fleste patienter under 12 måneder. Kombinationsbehandling med nivolumab og kemoterapi har potentiale til at ændre praksis og blive en ny behandlingsstandard for udvalgte patienter med mave- og spiserørskræft. Det siger Lene Bæksgaard Jensen, overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.

"Der findes i dag meget få targeterede behandlinger til disse patienter, som mangler effektive behandlinger. både de tidlige og de sene behandlingslinjer. At vi ser en signifikant forlængelse af OS og PFS ved nivolumab i første linje er meget positivt, og behandlingen har potentiale til at ændre praksis for patientgruppen."

CheckMate-649 er ét af flere studier, præsenteret på Presidential Symposium III, der kommer med positive resultater på en førstelinje immun-kemo-behandling til patienter med øvre gastrointestinal kræft. Et andet studie (Abstrakt LBA8_PR), KEYNOTE-590, havde undersøgt Keytruda (pembrolizumab) plus kemoterapi versus kemoterapi alene til patienter med lokalavanceret eller metastatisk kræft i spiserøret.

Opfyldte primære endepunkter

CheckMate-649 er det største randomiserede, globale fase III-studie, som har undersøgt en PD-1-inhibitor-behandling i første linje til metastatisk mave- og spiserørskræft. Studiet inkluderede 1581 behandlingsnaive patienter med metastatisk mavekræft (GC), gastro-øsopfageal kræft (GEJC) eller adenokarcinom i spiserøret (EAC). Patienterne var HER2-negative, og 60 procent havde PD-L1 kombineret positiv score (CPS) ≥ 5.

Patienterne blev randomiseret til nivolumab (360 mg Q3W eller 240 mg Q2W) plus kemoterapi (XELOX Q3W eller FOLFOX Q2W), nivolumab + Yervoy (ipilimumab) eller kemoterapi alene. De data, der blev præsenteret på ESMO, inkluderede ikke data om patienterne i nivo-ipi-armen, da de endnu ikke er evalueret. De primære endepunkter for nivolumab plus kemoterapi vs. kemoterapi var OS og PFS i patienter, hvis tumorer udtrykte PD-L1 CPS ≥ 5. Det sekundære endepunkt var OS i patienter med PD-L1 CPS ≥ 1 og i den samlede population.

Data viser, at nivolumab plus kemoterapi opfyldte begge primære endepunkter efter en opfølgningsperiode på minimum 12 måneder.

Mangler resultater for patienter med lavt PD-L1-udtryk

Nivolumab plus kemoterapi viste således statistisk signifikant forbedring af OS og PFS i patienter med PD-L1 CPS ≥ 5 (OS, HR=0,71 98,4% CI 0,59-0,86, P<0,0001 og PFS, HR=0,68 98% CI 0,56-0,81, P<0,0001) over for kemoterapi alene. Den mediane OS i den eksperimentelle arm var 14,4 versus 11,1 måneder i kontrolarmen. En signifikant OS-gevinst var også observeret i patienter med PD-L1 CPS ≥ 1 og i den samlede population. For PD-L1 CPS ≥ 1-gruppen var den mediane OS 14,0 måneder i den eksperimentelle arm versus 11,3 måneder i kontrolarmen, og i den samlede population var den mediane OS henholdsvis 13,8 og 11,6 måneder.

"En reduktion i risikoen for død på 29 procent og en reduktion i risikoen for progression eller død i gruppen af patienter med PD-L1 CPS ≥ 5 er flotte resultater. Det er et meget positivt studie, som forventeligt kan ændre praksis for denne gruppe," siger Lene Bæksgaard og tilføjer:

"Indikationen for patienter med lavere PD-L1 ekspression er mindre klar, da der i gruppen af patienter med CPS>1 og også i den samlede population er en høj andel af CPS>5-tumorer, hvormed data formentlig ikke er alment generaliserbare."

Flere lovende data på symposiet

På Presidential Symposium III blev der ydermere præsenteret (Abstrakt LBA9_PR) resultater fra fase III-studiet CheckMate-577, der har undersøgt adjuverende nivolumab til patienter med spiserørskræft eller GEJC, som er radikalt resekteret efterfulgt af behandling med kemostråleterapi. Studiet viste en fordobling i den sygdomsfri overlevelse (DFS).

Endelig blev der præsenteret (Abstrakt LBA7_PR) resultater fra ATTRACTION-4 (ONO-4538-37)-studiet, som har undersøgt nivolumab plus kemoterapi versus kemoterapi alene i første linje til samme patientgrupper, som deltog i CheckMate-649. ATTRACTION-4 inkluderede alene patienter fra Asien. Studiet viste ikke en OS-gevinst, men en signifikant effekt på PFS for patienter behandlet med nivolumab plus kemoterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift