Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fase I og II-studier viser lovende takter mod fremskreden Ewing sarkom

Et fase I-studie og et fase II-studie indikerer, at der kan være nye behandlingsmuligheder på vej for patienter med fremskreden Ewing sarkom. En kræftform, hvor femårsoverlevelsesraten i dag er mindre end 30 procent.

På årets virtuelle ESMO-kongres var én af de orale sessioner dedikeret til sarkom. Flere af de studier, som blev præsenteret på sessionen, rapporterede lovende data i forhold til behandlingen af fremskreden Ewing sarkom. I en artikel, publiceret på bagkant af kongressen, udpeger ESMO to studier som værende vigtige at holde øje med fremadrettet.

Det første studie er et fase I-studie, som har undersøgt effekten af den eksperimentelle ETS-hæmmer TK216 kombineret med kemoterapi (vincristin) i børn og voksne med tilbagevendende eller refraktær Ewing sarkom. Ved behandling med den anbefalede dosis (200 mg/m2 dagligt) viste studiet, at to ud af de 15 inkluderede patienter opnåede komplet respons (13 procent), mens fem patienter opnåede stabil sygdom (33 procent). Hæmatologisk toksicitet, fatigue og kemo-relateret neurologisk toksicitet blev rapporteret som bivirkninger i studiet.

REGOBONE, et fase II-studie, har undersøgt effekten og sikkerheden af tyrosinkinasehæmmeren Stivarga (regorafenib) versus placebo i 41 patienter med metastatisk eller relapseret Ewing sarkom. Studiets primære endepunkt var progressionsfri overlevelse (PFS). Efter otte ugers behandling var non-progressionsraten 57 procent i den eksperimentelle arm og otte procent i kontrolarmen. PFS var henholdsvis 11,4 måneder og 3,9 måneder. I den eksperimentelle arm opnåede fem ud af de 41 inkluderede patienter partielt respons, mens 11 patienter opnåede stabil sygdom. Bivirkningsprofilen var som forventet, lyder det. 

Alvorlige bivirkninger ved kombinationsterapi

Det sidste studie, som ESMO fremhæver, er et fase Ib-studie, som har undersøgt effekten af kemoterapien Yondelis (trabectedin) kombineret med checkpoint-hæmmeren durvalumab i patienter med inoperabel eller metastatisk bløddelssarkom, som tidligere har modtaget anden behandling. Her er potentialet ved den nye behandling dog mere tvivlsom.

Kombinationsbehandlingen var associeret med tumorsvind i 43 procent af patienterne. Studiet rapporterede en objektiv responsrate (ORR) på 7,1 procent og en seks-måneders progressionsfri-rate på 29 procent. Under behandlingen oplevede to patienter imidlertid alvorlige bivirkninger.

"De præsenterede data demonstrerer ikke en fordel ved kombinationsbehandlingen versus den respons, der er rapporteret for trabectedin som monoterapi i litteraturen. Livskvalitet er altafgørende i den palliative setting, så kvalme og fatigue kan være problematisk. På den anden side, hvis en behandling gives med en kurativ intension, så er en højere grad af toksicitet acceptabelt for patienten," udtaler Uta Dirksen, professor ved University Hospital Essen i Tyskland, i artiklen. Hun var inviteret af ESMO til at kommentere på studierne på sessionen om sarkomer.  

De omtalte studier skal konfirmeres i større patientkohorter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift