Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk studie undersøger Lonsurf-kombination ved kræft i øvre GI

Et igangværende dansk studie undersøger, om tabletbehandlingen Lonsurf (trifluridin/tipiracil) sammen med angiogenesehæmmeren Avastin (bevacizumab) kan øge overlevelsen for patienter med metastatisk mave- og spiserørskræft.

Studiet er inspireret af et tidligere studie på metastatisk kolorektalkræft.

I september 2019 blev Lonsurf godkendt som monoterapi i sidste linje af det europæiske lægemiddelagentur EMA til behandling af patienter med metastatisk mave- og spiserørskræft af subtypen adenokarcinom på baggrund af data fra fase III-studiet TAGS. Data fra TAGS-studiet var blevet publiceret i tidskriftet The Lancet året forinden, og viste, at de 337 patienter, som blev randomiseret til Lonsurf havde en median samlet overlevelse (OS) på 5,7 måneder, mens de 170 patienter i placeboarmen i gennemsnitligt levede 3,6 måneder (HR=0,69; 95% CI 0,56-0,85).

Behandlingen vurderes aktuelt i Medicinrådet, og kan derfor endnu ikke anvendes som standard til danske patienter. Dansk Esophagus-, Cardia-, Ventrikelcancer Gruppe (DEGV) har igangsat et studie (Lon-Gas), der undersøger Lonsurf med eller uden tillæg af bevacizumab hos patienter med metastatisk mave- og spiserørskræft.

”Der er er flere angiogenesehæmmere, som har vist en lovende effekt på den samlede overlevelse i patienter med metastatisk mave- og spiserørskræft af subtypen adenokarcinomer. Med reference til disse studier og studier, der har testet Lonsurf sammen med bevacizumab i metastatisk kolorektalkræft, mente vi, at der var gode argumenter for at sætte et studie op, som kunne afklare, om vi ved at tillægge bevacizumab til Lonsurf kunne opnå en yderligere OS-gevinst sammenlignet med dén, vi så i TAGS-studiet,” siger Lene Bæksgaard, overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet og hovedansvarlig for studiet.

Mulighed for at få erfaring og viden

I Lon-Gas bliver patienterne randomiseret til Lonsurf alene eller sammen med bevacizumab. Studiedesignet bag Lon-Gas er identisk med designet bag et andet dansk studie, som har undersøgt Lonsurf med og uden bevacizumab i patienter med fremskreden, metastatisk kolorektalkræft. Data fra dette studie blev publiceret i The Lancet i marts 2020, og viste, at tillæg af bevacizumab til Lonsurf forlængede den samlede overlevelse med knap tre måneder, fra 6,7 til 9,4 måneder. Det daværende koordineringsråd for Sygehusmedicin (KRIS) afviste tilbage i sommeren 2016 at godkende Lonsurf som monoterapi til patienter med fremskreden, metastatisk kolorektalkræft, og denne beslutning har Medicinrådet siden holdt ved. Dansk Kolorektal Cancer Gruppe (DCCV) håbede, at de nye, danske data ville føre til en godkendelse af Lonsurf plus bevacizumab i Medicinrådet, men sådan er det ikke gået.

”For nuværende giver Lon-Gas os en kærkommen mulighed for at tilbyde vores patienter en ny og lovende protokolleret behandlingsmulighed på et tidspunkt i deres forløb, hvor vi ikke har ret mange andre effektive behandlinger at tilbyde dem. Samtidig giver studiet os mulighed for at få danske erfaringer med og indhente viden om kombinationsbehandlingen,” siger Lene Bæksgaard. 

Svært at spå om overlevelsen

Om Lonsurf plus bevacizumab kommer til at vise en OS-gevinst i metastatisk mave- og spiserørskræft, som er sammenlignelig med den dokumenterede OS-gevinst i metastatisk kolorektalkræft, er svært at sige noget om på nuværende tidspunkt, siger Lene Bæksgaard.  

”Generelt har kræftpatienter med metastatisk sygdom i øvre GI en dårligere samlet overlevelse end patienter med metastatisk tarmkræft. Det kunne jo tale for, at vi vil se en mindre OS-gevinst i Lon-Gas. Men vi ved det ikke endnu. Og som sagt har vi set en del tidligere data, der viser, at man ved tillæg af angiogenesehæmmere opnår lovende overlevelseseffekter i mave- og spiserørskræft.”

Lene Bæksgaard vurderer, at Lonsurf plus bevacizumab vil være en relevant behandling for patienter med metastatisk mave- og spiserørskræft af subtypen adenokarcinom, som fortsat har god performancestatus efter at have modtaget flere linjer kemoterapi.

Planmæssigt skal Lon-Gas inkludere 106 patienter. For nuværende har studiet inkluderet 70 patienter, og de resterende 38 forventes inkluderet inden udgangen af 2021. De fire danske centre, som behandler patienter med mave- og spiserørskræft, bidrager med patienter til studiet.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift