Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lidt færre ansøger om eksperimentel behandling

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling har i 2015 i alt vurderet muligheder for eksperimentel behandling i 405 patientsager, hvoraf 371 var nye sager.

Det er en lille nedgang i forhold til 2014, hvor panelet vurderede 404 nye patientsager.

Næsten alle de henviste patienter har livstruende kræftsygdomme, kun 4 ud af 405 patientsager i 2015 omhandlede patienter med en anden livstruende sygdom end kræftsygdom. De sygdomme, patienterne hyppigst blev henvist med, var lunge- og lungehindekræft, brystkræft, kræft i øvre mavetarmkanal og tyk- og endetarmskræft.

  • 41 procent af patientsagerne vedrører kvinder, og 59 procent af sagerne omhandler mænd.
  • I 178 tilfælde var det rådgivende panel enig i den aktuelle behandlingsstrategi, hvilket betyder, at panelet kunne tilslutte sig den henvisende afdelings behandlingsforslag.
  • I 113 tilfælde rådgav panelet om forskningsmæssig eller eksperimentel behandling i Danmark eller i udlandet. 
  • I 42 tilfælde blev der givet råd om yderligere diagnostik eller behandling i Danmark.
  • I 92 tilfælde blev det vurderet, at patienten ikke umiddelbart ville have gavn af yderligere behandling

Sagsbehandlingstiden fra Sundhedsstyrelsen modtager en anmodning om vurdering, til der afsendes svar til den behandlende afdeling, var lidt højere i 2015 end i 2014. I 2015 lå behandlingstiden gennemsnitligt på 8,6 arbejdsdage, mens den i 2014 var 6,5 arbejdsdage.

Eksperimentel behandling indebærer, at der ikke findes samme grad af videnskabelig dokumentation for effekten af behandlingen som ved en etableret behandling, og at den ikke foregår i et forskningsmæssigt regi.    

Generelt gælder det for behandling under ordningen om eksperimentel behandling, at den iværksættes i relation til en bestemt patient med det formål at yde patienten den bedst mulige behandling i den konkrete situation. Patienterne vil ofte være i den situation, at de har gennemgået flere forskellige behandlinger for deres livstruende sygdom, og eksperimentel behandling er i denne situation den sidste mulighed for behandling.

Læs årsrapporten om eksperimantel behandling her.

Om rådgivningen

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling foretager en konkret vurdering for hver enkelt patient. Det er panelets faglige vurdering, om der foreligger tilstrækkeligt grundlag til at anbefale behandlingen til den enkelte patient.

Panelet vurderer på baggrund af de oplysninger, som behandlende sygehuslæge har samlet og indsendt til Sundhedsstyrelsen, mulighederne for eksperimentel behandling for den enkelte patient, men kan også rådgive om diagnostiske undersøgelser, etablerede behandlingstilbud og forskningsmæssig behandling. Panelet kan indhente yderligere oplysninger, hvis det skønnes nødvendigt, herunder råd fra eksperter i ind- og udland. 

Sundhedsstyrelsens rådgivende panel rådgiver altid i forhold til den konkrete patient og vurderer således i hvert enkelt tilfælde, om den forventede effekt af behandlingen opvejer eventuelle risici og bivirkninger ved behandlingen. 

Sundhedsstyrelsens rådgivende panels svar er altid en rådgivning til den behandlende læge, som i samråd med patienten vil tilrettelægge det videre forløb, herunder om rådgivningen følges.

Panelet

1. oktober 2015 blev der nedsat et nyt rådgivende panel, og samtidig blev panelet udvidet med en kirurg. Panelet består nu af:  

  • Morten Ladekarl, lektor, overlæge, dr.med., kræftafdelingen, Aarhus Universitets Hospital
  • Morten Mau Sørensen, overlæge, onkologisk klinik, Rigshospitalet
  • Dorte Nielsen, professor og overlæge, onkologisk afdeling, Herlev Hospital
  • Søren Laurberg, professor og overlæge, kirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Jens Hillingsø, klinikchef og overlæge, kirurgisk klinik, Rigshospitalet

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift