Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

MR-afgørelse: Immunterapi lidt bedre end kemo til triple-negativ brystkræft

Medicinrådet vurderer, at atezolizumab (Tecentriq) i kombination med nab-paclitaxel til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har en PD-L1-ekspression ≥ 1 procent, giver en lille merværdi sammenlignet med paclitaxel.

Evidensens kvalitet er moderat, hedder det i vurderingen.

I IMpassion130 studiet, som EMA-indikationen for atezolizumab bygger på, er PD- L1-positivitet defineret som værende tumorbiopsier, hvor PD-L1-positive immunceller udgør > 1 procent af tumorarealet. 

Atezolizumab er en immunterapi, der binder sig til PD-L1. Herved blokerer atezolizumab bindingen mellem PD-L1 og PD-1, så immuncellerne igen kan angribe kræftcellerne. Atezolizumab er den første immunterapibehandling til triple-negativ brystkræft, men er desuden indiceret til behandling af blærekræft og lungekræft.

I Danmark bliver omkring 700 patienter årligt diagnosticeret med tidlig triple-negativ brystkræft. Fagudvalget anslår, at cirka 30 procent af disse patienter vil få uhelbredelig lokalt fremskreden eller metastatisk tilbagefald på trods af efterbehandling med kemoterapi. Derudover vil cirka fem procent have primær metastatisk sygdom på diagnosetidspunktet. Således får cirka 245 patienter årligt konstateret uhelbredelig lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft.

I Danmark tester lægerne ikke rutinemæssigt patienter med triple-negativ brystkræft for PD-L1- status, men baseret på erfaringer fra DBCGs patologiudvalg vurderer fagudvalget imidlertid, at det er cirka hver anden af de danske patienter, der er PD-L1- positive. Fagudvalget vurderer, at cirka 10 procent af de 245 patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft ikke er egnede til behandling med immunterapi grundet komorbiditet og dårlig performancestatus. Derfor anslår fagudvalget, at hvis man tester de cirka 220 triple-negative brystkræftpatienter for PD-L1-status, der er egnede til behandling med immunterapi, vil cirka 110 patienter være PD-L1-positive.

Den nuværende behandling af patienter med uhelbredelig lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft afhænger blandt andet af, om patienterne har modtaget neoadjuverende behandling eller adjuverende kemoterapi, og hvor længe det er, siden denne behandling ophørte. Hvis der er gået mere end 12 måneder siden (neo)adjuverende behandling, vil taxanbaseret kemoterapi være 1. valgs behandling. De patienter, der har metastatisk sygdom på diagnosetidspunktet (og som aldrig tidligere har modtaget (neo)adjuverende kemoterapi), vil blive behandlet med taxanbaseret kemoterapi eller anthracyclin som 1. valgs behandling.

I dansk klinisk praksis består den taxanbaserede kemoterapi oftest af paclitaxel.

Immunterapi som enkeltstående behandling er primært undersøgt i enkeltarms studier, hvilket betyder, at en direkte sammenligning med kemoterapi ikke er foretaget. Studierne indikerer, at monoterapi med immunterapi resulterer i en median overlevelse i samme størrelsesorden som kemoterapi, hvorfor man i Impassion 130 har valgt at kombinere kemoterapi og immunterapi. Kemoterapien påvirker tumorvævet, hvilket fremmer et T-cellerespons rettet mod tumor, der i kombination med immunterapien kan øge immunresponset. I dette tilfælde består kemoterapien af nab-paclitaxel, og patienter, som tages i betragtning til behandling med atezolizumab skal derfor også være egnede til behandling med taxanbaseret kemoterapi, dvs. er vurderet at være i en almen fysisk tilstand, som tillader kemoterapi behandling.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift