Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet godkender vejledning for CDK4/6-hæmmerbehandling

Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning for CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft.

Vejledningen blev godkendt på et møde i Medicinrådet den 22. januar.

Grundet forskelle i bivirkningsprofilen for de vurderede CDK4/6-hæmmere samt overvejelser vedrørende patienternes komorbiditet vurderer fagudvalget, at 85 procent af patientpopulationen vil kunne opstartes i behandling med tre ligestillede lægemidler. De tre lægemidler er for både CDK4/6-hæmmer i kombination med aromatasehæmmer (AI) og CDK4/6-hæmmer i kombination med fulvestrant Verzenios (abemaciclib), Ibrance (palbociclib) eller Kisquali (ribociclib).

Fagudvalget vurderer, at dosisreduktion ved behandling med alle tre CDK4/6-hæmmere er nødvendigt for cirka 50 procent af de danske patienter. For cirka 15 procent af patienterne må dosis reduceres to gange. Fagudvalget vurderer, at antallet af dosisreduktioner er ens for alle tre CDK4/6-hæmmere, men at typen af bivirkninger, der leder til dosisreduktion, er forskellig for de tre præparater.

Fagudvalget påpeger desuden, at det er nødvendigt at tage højde for patienternes komorbiditet ved valg af CDK4/6-hæmmere. Kisquali bør undgås hos patienter, der allerede har udviklet eller har signifikant risiko for at udvikle QTc-forlængelse. Behandling med Verzenios er forbundet med højere risiko for at udvikle venøs tromboemboli sammenlignet med Kisquali og Ibrance, hvorfor Verzenios-behandling af patienter i risiko for VTE bør undgås.

På baggrund af den nye behandlingsvejledning udarbejder Medicinrådet en lægemiddelrekommandation til regionerne, hvor de klinisk ligestillede lægemidler prioriteres ud fra deres totalomkostninger.

Patienter med SCLC har fortsat et stort udækket behandlingsbehov

Anders Green

ESMO: Danske patienter med småcellet lungekræft (SCLC) har fortsat en dårlig prognose og oplever et stort udækket behandlingsbehov og sådan vil det fortsætte indtil der kommer behandlingsfremskridt for SCLC, sådan som det sker med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), mener professor i klinisk epidemiologi, Anders Green.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift