Medicinrådet anbefaler ny behandling af HER2-positiv metastatisk brystkræft i tredje linje

Medicinrådet anbefaler Tukysa (tucatinib) i kombination med trastuzumab og capecitabin som tredjelinje-behandling af voksne med HER2-positiv lokalt fremskreden inoperabel eller metastatisk brystkræft, der tidligere har modtaget to HER2-rettede behandlinger og fortsat har forværring af sygdommen.

Anbefalingen er baseret på fase III-studiet HER2CLIMB. 

”Medicinrådets anbefaling er gode nyheder for patienterne og os som klinikere. Hidtil har vi haft få behandlingsmuligheder, og prognosen for denne gruppe af patienter har desværre været meget dårlig. Data fra det afgørende HER2CLIMB-studie viser, at tucatinib forbedrer den mediane overlevelse blandt de patienter, der tidligere er blevet behandlet for metastatisk HER2-positiv brystkræft. Det samme gør sig gældende for gruppen af HER2-positiv-patienter med hjernemetastaser,” siger Michael Andersson i en pressetekst fra lægemiddelselskabet. Han er overlæge på Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet, og investigator for HER2CLIMB-studiet i Danmark.

Det er dog kun patienter med høj performance status (PS), der skal tilbydes behandlingen, pointerer rådet i deres anbefaling.

Ifølge Medicinrådet forventes det, at omkring 70 danske patienter årligt vil kunne få gavn af lægemidlet.

Lavere risiko for død

I HER2CLIMB studiet reducerede tucatinib i kombination med trastuzumab og capecitabin risikoen for død med en tredjedel (34 procent), og sygdomsprogression eller død blev reduceret med 46 procent sammenlignet med trastuzumab og capecitabin alene.

Den samlede overlevelse blev forlænget med 4,5 måneder sammenlignet med kontrolgruppen.2 Hos patienter med hjernemetastaser reducerede kombinationsarmen med tucatinib sygdomsprogression og risiko for død med mere end halvdelen (52 procent), og forlængede den mediane samlede overlevelse med seks måneder. 

Medicinrådet er dog ikke helt overbevist af resultaterne fra HER2-CLIMB.

”Der er usikkerhed forbundet med effekten af tucatinib, fordi studiet har kort opfølgningstid, og patienterne i studiet generelt set har en bedre almentilstand end danske patienter,” skriver Medicinrådet og fremhæver, at data på livskvalitet er sparsomt.  

Derudover er behandlingen væsentlig dyrere end den nuværende standardbehandling, skriver rådet.

Af den grund sætter Medicinrådet et forbehold, der lyder, at rådet ønsker en opgørelse af, hvordan det går i dansk praksis efter to år, hvorefter Medicinrådet vil revurdere behandlingen. Rådet vil kende til patientkarakteristika, behandlingslængde, tid til progression og overlevelse fra dansk praksis.

Fordelagtig effekt hvis og kun hvis…

Medicinrådet vurderer dog for nu, at omkostningerne til tucatinib kan være rimelige i forhold til effekten, når anbefalingen begrænses til patienter, der overholder en række kriterier. På den måde kan usikkerheden ved behandlingen i en gængs dansk patientpopulation imødekommes.

Medicinrådets inklusionskriterier lyder: 

  • Patienter med metastatisk HER2+ eller lokal fremskreden inoperabel HER2+ sygdom, der tidligere har modtaget behandling med pertuzumab og T-DM1 PS 0 eller 1
  • Normal lever- og nyrefunktion EF > = 50 procent
  • MR af cerebrum udført
  • Ingen leptomeningeal sygdom
  • Ingen ukontrollerbare krampeanfald. 

Eksklusionskriterier:  

  • Hjertesygdom
  • Ikke-kontrollerbare hjernemetastaser og behov for prednisolon (min 15 mg dagligt)
  • Hvis der efter MR af cerebrum anbefales lokal behandling, skal det foretages før opstart af tucatinib i kombination med trastuzumab og capecitabin
  • Tidligere behandling med tyrosinkinasehæmmer (med mindre > 12 mdr siden)
  • Tidligere behandling med capecitabin.