Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet forventer, at antistof er bedre end kemo til pladecellekræft

Medicinrådet finder, at den samlede værdi af behandling med Libtayo (cemiplimab) til voksne patienter med avanceret kutant planocellulært karcinom (aCSCC) sammenlignet med kemoterapi (platin- eller taxanbaseret kombinations-behandling) ikke kan kategoriseres jf. Medicinrådets metoder.

Det vil sige, at det er umuligt for rådet at vurdere evidensen.

Medicinrådet forventer dog, at effekten af cemiplimab samlet set er bedre end ved behandling med kemoterapi og vurderer samtidig, at sikkerhedsprofilen ikke er dårligere end kemoterapi.

Medicinrådet opfordrer derfor til, at der i klinikken systematisk indsamles relevante effekt- og bivirkningsdata for patienter med aCSCC, der sættes i behandling med cemiplimab.

Cemiplimab er monoklonalt antistoflægemiddel til behandling af pladecellehudkræft, myelom og lungekræft.

Kutane planocellulære karcinomer (CSCC) er den næsthyppigste form for non-melanom hudkræft og udgør ca. 20 preocent af alle kutane kræftformer. Prognosen for alle patienter med CSCC er god med en 5-årsoverlevelse på > 90 procent.

En lille andel af CSCC-patienter udvikler avanceret kutant planocellulært karcinom (aCSCC), som defineres som enten lokoregional sygdom (laCSCC) eller fjernmetastaserende sygdom (mCSCC), der ikke er tilgængelig for kurativt intenderet behandling med kirurgi eller strålebehandling. Avanceret CSCC forekommer kun hos meget få patienter, og incidensen skønnes at være < 1 procent af samtlige patienter med CSCC.

Medianalderen er i et tysk-østrigsk registerstudie opgjort til 78 år og fagudvalget vurderer medianalderen for danske patienter er sammenlignelig.

Fagudvalget vurderer, at ca. 30-35 patienter diagnosticeres med aCSCC pr. år, heraf vil cirka 20-25 patienter være kandidater til immunterapi eller kemoterapi, ligeligt fordelt imellem laCSCC og mCSCC.

Det er fagudvalgets vurdering, at der i Danmark aktuelt er otte-ti patienter årligt, der får tilbudt systemisk antineoplastisk behandling i form af taxan- eller platinbaseret kombinationsbehandling eventuelt kombineret med en EGFR-hæmmer, alternativt EGFR-hæmmer som monoterapi.

Cemiplimab er det aktive stof i Libtayo og er et humant immunglobulin G4 (IgG4) monoklonalt antistof, der binder til programmeret celledød-1 (PD-1)-receptoren og dermed blokerer interaktionen med antistoffets to ligander PD-L1 og PD-L2. Herved forstærkes T-celleresponset, herunder anti-tumorresponset.

Datagrundlaget for cemiplimab er sparsomt, der er tale om forskellige studiedesigns, uklarhed om inklusionskriterier, samt forskelle i metode til evaluering af respons efter immunterapi og kemoterapi. Formodningen om, at effekten af cemiplimab samlet set er bedre end ved behandling med kemoterapi er derfor baseret på det sparsomme tilgængelige datagrundlag og en ekspertudtalelse fra fagudvalget.

Fagudvalget anerkender, at OS-data fortsat ikke er modne for cemiplimab. Med de forbehold, der er for OS data med en kort opfølgningstid indikerer overlevelseraten ved 12 måneder, at patienter med aCSCC behandlet med cemiplimab opnår en bedre overlevelse, end hvad man kan forvente ved behandling med kemoterapi. Bivirkningerne vil også være mindre. Samtidig understøttes effektdata vedr. OS af lovende foreløbige resultater ift. PFS og respons, idet varighed af respons synes at være markant længere end tilsvarende for kemoterapi. Sammenholdt med erfaring fra melanombehandling med immunterapi forventes dette at korrelere til længere overlevelse hos patienter med metastatisk sygdom

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift