Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Triple-blokade viser høje responsrater mod metastatisk melanom

Patienter med inoperabel og/eller metastatisk melanom opnår høje responsrater ved behandling med et nyt triple-behandlingsregime. Den høje respons på behandlingen er korreleret til specifikke biomarkører.

Det eksperimentelle behandlingsregime er udgjort af PD-1-inhibitoren spartalizumab kombineret med BRAF-hæmmeren Tafinlar (dabrafenib) og MEK-hæmmeren Mekinist (trametinib). Triple-regimet er testet på 36 patienter med behandlingsnaiv, BRAF V600-muteret, inoperabel eller metastatisk melanom i fase III-studiet COMBI-i. De første data fra studiet blev publiceret i tidsskriftet Nature Medicine først i oktober i år.

Patienterne i COMBI-i blev behandlet med 400 mg spartalizumab hver fjerde uge plus 150 mg dabrafenib to gange dagligt og 2 mg trametinib én gang dagligt. Foruden at undersøge behandlingens effekt og sikkerhed, foretog man i studiet også en biomarkøranalyse med det formål at karakterisere forandringer i niveauet af PD-L1 og CD8+-celler efter behandling. Biomarkøranalysen inkluderede RNA-sekventering samt targeteret DNA-sekventering af hud-samples fra patienter med >12 måneders opfølgning.

Fire ud af fem patienter fik respons


Efter en median opfølgningsperiode på 24,3 måneder viste studiet, at 78 procent af patienterne fik objektiv respons (ORR) på triple-regimet, 44 procent af patienterne havde komplet respons (CR), mens 33 procent havde partiel respons (PR). 17 procent af patienterne opnåede at få stabil sygdom, mens tre procent oplevede, at deres sygdom progredierede under behandling. Blandt de patienter, der responderede på behandlingen, var det ikke muligt at estimere den mediane varighed af responset. 12- og 24-måneders raten var henholdsvis 80 og 53 procent.  

Den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) i studiet var 23 måneder med en 12- og 24-måneders rate på henholdsvis 67 og 41 procent. Den mediane samlede overlevelse (OS) kunne ikke estimeres, mens OS-raten efter 12 og 24 måneder var henholdsvis 86 og 74 procent.

Patienterne modtog gennemsnitligt behandlingen i 13,4 måneder. Alle patienter fik minimum én bivirkning til behandlingen, og 81 procent af patienterne oplevede minimum én grad ≥3 bivirkninger, herunder feber, forhøjede lipase-værdier og neutropeni. Som følge af bivirkningerne blev alle patienter midlertidigt reduceret i dosis. For størstedelens vedkommende var bivirkningerne reversible, men 17 procent af patienterne måtte permanent stoppe behandlingen med alle tre stoffer.    

Biomarkør associeret med komplet respons

Biomarkøranalysen viste, at der var en sammenhæng mellem tidlige PFS-events og lav tumormutationsbyrde, inflammation, høje niveauer af specifikke immunsuppressive TME-signaturer, og et forhøjet baseline-niveau af cirkulerende tumor-DNA (ctDNA).  

En subanalyse af samples fra de patienter, som opnåede CR, viste, at CR var associeret med lave eller ikke målbare baseline ctDNA-niveauer. Desuden var CR associeret med lave niveauer af immunsuppressive TME-signaturer i tumor ved baseline.

COMBI-i-studiet viste desuden, at triple-regimet påvirkede niveauet af PD-L1-ekspression i tumor. 68 procent af patienterne havde PD-L1-positive tumorer før behandlingsstart, mens 91 procent havde PD-L1-positive tumorer efter to-tre ugers behandling. Regimet opregulerede også niveauet af andre biomarkører, heriblandt plasma IFN-γ. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift