Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Avelumab anbefales ikke mod sjælden hudkræft

Medicinrådet har valgt ikke at anbefale avelumab mod den sjældne hudkræft, metastatisk merkelcellekarcinom (mMCC). 

Medicinrådet konkluderer i baggrunden for deres beslutning: 

”[Der kan] på baggrund af det foreliggende datagrundlag ikke […] konkluderes, om effekt og sikkerhed af avelumab er bedre end komparators. Der er dog ikke noget, som tyder på, at effekt og sikkerhed af avelumab er dårligere end komparators.”

Prisen på behandlingen kommer dog med betydelige meromkostninger, fortsætter rådet.

”Meromkostningerne ved avelumab er betydelige set i lyset af usikkerhederne forbundet med lægemidlets værdi for patienterne.”

Faggruppen har i stedet vurderet effekten af avelumab sammenlignet med kombinationsbehandling af kemoterapi ved en narrativ gennemgang. De skriver i vurderingsrapporten om den narrative gennemgang:

”Denne viser, at der kunne være en overlevelsesgevinst ved avelumab.”

Bedre end standardbehandlingen?

Dog er den narrative gennemgang behæftet med så store usikkerheder, at rådet ikke kan konkludere om effekt og sikkerhed af avelumab er bedre end komparator.

”Der er betydelige usikkerheder forbundet med den narrative gennemgang, og avelumab kan samtidig medføre typiske bivirkninger ved checkpoint inhibitor-immunterapi. Medicinrådet vurderer derfor, at der på baggrund af det foreliggende datagrundlag ikke kan konkluderes, om effekt og sikkerhed af avelumab er bedre end komparators. Der er dog ikke er noget, som tyder på, at effekt og sikkerhed af avelumab er dårligere end komparators,” skriver rådet i vurderingsrapporten

Forskningen der indgik i vurderingen af avelumab som monoterapi mod metastatisk merkelcellekarcinom var JAVELIN Merkel 200 part to. Det er et ublindet fase II ikke-randomiseret multicenter registreringsstudie uden kontrolarm med avelumab som førstelinjebehandling hos 116 patienter med stadie IV mMCC. 

Som sammenligning indgik tre retrospektive observationelle studier af platinbaseret kombinationskemoterapi mod mMCC.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift