Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ledende overlæge: MDT-konferencer bør tilpasses den enkelte patient

Mads Nordahl Svendsen

Det multidisciplinære samarbejde er kernen i tilrettelæggelse og gennemførelse af det enkelte lungekræftpatientforløb. Men der er plads til forbedringer, mener ledende overlæge på Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH), Mads Nordahl Svendsen, som er ordstyrer på et debatarrangement om det tværfaglige samarbejde omkring lungekræft den 31. januar i Vejle.

Han peger på to områder, han godt kunne tænke sig en udvikling inden for. Det ene handler om sammensætningen af fagfolk på de multidisciplinære team (MDT-) konferencer.

”Det er de samme mennesker med de samme grader af faglighed, der sidder og vurderer alle patienterne. Men patienterne er meget forskellige. Jeg mener, at vi i fremtiden bliver nødt til at sørge for, at en patients komorbiditet også bliver præsenteret på MDT-konferencerne. Det vil sige, at det kan være nødvendigt at have geriatriske kompetencer med til nogle patienter og kardiologiske kompetencer til andre, afhængig af hvilke patienter der præsenterer sig,” siger Mads Nordahl Svendsen og uddyber:

”Vi har brug for en større grad af uddifferentiering af sammensætningen af MDT-konferencerne, som gør, at man i højere grad kan tage en individuelt tilpasset beslutning for den enkelte patient. Det kommer til at give nogle konkrete praktiske udfordringer i forhold til at få sat de rigtige mennesker sammen på den rigtige måde, men det er et område, vi er nødt til at få kigget på.”

Det andet område, Mads Nordahl Svendsen peger på, trænger til et eftersyn, handler om, hvilke lungekræftpatienter som præsenteres på MDT-konferencerne.

”Der er en gruppe af patienter, som går uden om MDT-konferencerne, fordi den kliniske beslutning er ligetil, og der derfor ikke er behov for at inddrage en masse mennesker. Uden at have data på det, er jeg sikker på, at der er forskel mellem regionerne, og de forskelle bygger på traditioner og kulturer. Vurderingen af, hvornår en behandlingsbeslutning er ligetil og ikke behøver en MDT-konference, kunne godt bruge en højere grad af standardisering,” siger han.

Inspiration til udvikling af MDT-samarbejdet

På debatmødet i Vejle 31. januar skal fagfolk fra forskellige grene af lungekræftverdenen diskutere, hvordan man skaber det bedst tænkelige samarbejde mellem screening, diagnostik og behandling - til gavn for danske lungekræftpatienter.

Mads Nordahl Svenden håber, at mødet vil give inspiration til, hvordan man kan videreudvikle MDT-samarbejdet.

”Jeg forventer at gå fra mødet med input til, hvordan vi kan arbejde med det multidisciplinære samarbejde, og at få en opdatering af, hvad de forskellige fagligheder i samarbejdet kan og bør og vil byde ind med – sådan at vi lokalt efterfølgende kan se på, hvordan vores samarbejde fungerer, og få videreudviklet det,” siger han og fortsætter:

”Jeg mener, at MDT-samarbejdet skal være et samarbejde omkring patienterne, som i høj grad bygger på et personligt kendskab til hinanden. Så der ikke bare er faglighed til stede i et rum, men at vi forholder os både professionelt og personligt til hinanden og de ting, der bliver sagt. Jeg forventer, at der på mødet i Vejle bliver et fokus på, hvordan vi får skabt et samarbejde, som gør, at patienterne ikke bare vurderes nøgternt af nogle forskellige fagligheder, men af et team, som de oplever samarbejder og forholder sig til hinandens færdigheder på en måde, som optimerer patientforløbet.”

Læs mere om mødet den 31. januar her.

Geografisk spredning og rekruttering en udfordring

Mads Nordahl Svendsen mener, at MDT-samarbejdet omkring lungekræft på SUH overordnet set fungerer godt, blandt andet fordi den lungemedicinske afdeling og den onkologiske afdeling ligger på de samme matrikler og dermed fysisk har meget kort vej til hinanden.

”Det betyder, at vi kan have et meget tæt dagligt samarbejde,” siger Mads Nordahl Svendsen.

Onkologerne er også afhængige af at have et tæt samarbejde med thoraxkirurgierne, men fordi lungekirurgien er en centraliseret opgave, befinder kirurgerne sig fysisk på Odense Universitetshospital eller på Rigshospitalet. Derfor kan det ikke lade sig gøre, at de deltager i MDT-konferencerne så ofte som de andre faggrupper, og det giver indimellem nogle udfordringer i forhold til at følge patienterne tæt, fortæller Mads Nordahl Svendsen.

”Det er i høj grad envejskommunikation, der foregår. Vi sender en patient til vurdering hos en thoraxkirurg, og kirurgen vender så tilbage med svar på, om man kan tilbyde operation eller ej. Det vil sige, at nogle af nuancerne omkring at diskutere, om der skal opereres eller ej – og ikke bare om man kan eller ej – indimellem kan være svære at få med,” siger han.

En anden udfordring for Region Sjælland er adgangen til den specialiserede patologiske vurdering af vævsprøver, der f.eks. kan fortælle, hvilken behandling en patient vil have gavn af.

”Der er en række patologiske analyser, der har betydning for det kliniske valg. Den tid, det tager at få lavet en analyse, udfordrer indimellem kræftpakkerne. Derudover handler det også om at have adgang til de rigtige mutationsanalyser. Lige nu har vi dem, vi skal have ifølge vejledningerne, men i fremtiden vil der blive stillet større krav til det patologiske arbejde, og der skal vækstes inden for området. Det kan godt blive svært for vores region at leve op til,” siger Mads Nordahl Svendsen.

Også adgangen til specialiserede radiologer er en udfordring i Region Sjælland, påpeger Mads Nordahl Svendsen.

”Lokalt har vi et ønske om at have en højere grad af subspecialisering på radiologiområdet, men geografisk spredning og rekruttering er en udfordring i vores region. Hvis vi kun har en eller to radiologer i vores region, som er dygtige til lungekræft, og vi gerne vil have patienterne omkring dem, betyder det, at nogle patienter skal transportere sig meget langt for at blive scannet, og at nogle scannere bliver meget varme, mens andre bliver meget kolde,” siger Mads Nordahl Svendsen og uddyber:

”Det er en stor patientgruppe, så rent ressourcemæssigt og på grund af den geografiske spredning, er vi nødt til at sprede det ud, hvilket gør, at der godt kan komme stor variation på den radiologiske kvalitet.”

Han mener, at man i større omfang end nu skal gøre brug af digitalt udstyr, sådan at patienter kan scannes ét sted og få vurderet billederne et andet sted.

Selvom centraliseringen udgør en udfordring i det daglige MDT-samarbejde i Region Sjælland, mener Mads Nordahl Svendsen, at den organisering, man har af lungekræftområdet nu, med centralisering af det kirurgiske, og så lidt mulig decentralisering af det medicinske og onkologiske, er den rette. I takt med, at patologien vokser som område, kan det også blive nødvendigt, at det i højere grad end nu bliver centraliseret, mener han.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift