Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tagrisso giver vigtig klinisk merværdi ved uhelbredelig lungekræft

Medicinrådet vurderer, at Tagrisso (osimertinib) giver en vigtig klinisk merværdi ved uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med aktiverende EGFR-mutation sammenlignet med Tarceva (erlotinib) eller Iressa (gefitinib). Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.

I vurderingen lyder det, at målet med behandling af patienter med uhelbredelig NSCLC er at forlænge overlevelsen med så høj livskvalitet som muligt. Behandlingen er systemisk behandling i form af kemoterapi, immunterapi eller målrettet behandling.

Patienter med NSCLC og aktiverende EGFR-mutation bliver i Danmark i første linje behandlet med målrettet behandling. Lægemidlerne i denne kategori er tyrosinkinasehæmmerne (TKI-hæmmerne): Giotrif (afatinib), Tarceva eller Iressa. De er ligestillet i den seneste behandlingsvejledning fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), og Tarceva er førstevalg jævnfør den seneste lægemiddelrekommandation godkendt af Medicinrådet den 29. marts 2017. Fagudvalget vedrørende lungekræft vurderer, at omkring 150 patienter årligt er kandidater til denne behandling.

Tagrisso er en EGFR-TKI, der hæmmer både aktiverende EGFR-mutationer og EGFR T790M-resistensmutationen, sidstnævnte udvikles hos mere end 50 procent af patienterne under førstelinje TKI-behandling. Ved at blokere EGFR, bidrager Tagrisso til at nedsætte tumors vækst og spredning.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har den 7. juni 2018 godkendt en indikationsudvidelse, så Tagrisso kan anvendes som førstelinjebehandling af voksne patienter med fremskreden NSCLC med aktiverende EGFR-mutationer.

Cirka 4.600 danskere diagnosticeres årligt med lungekræft, og dermed er lungekræft en af de hyppigst forekommende kræftsygdomme i Danmark. Af de diagnosticerede har cirka 85-90 procent NSCLC. I slutningen af 2015 levede knap 10.450 personer med lungekræft, mens cirka 3.700 personer årligt dør af lungekræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift