Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet har vurderet Keytrudas kliniske merværdi mod NSCLC

Medicinrådet vurderer, at PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) i kombination med platinbaseret kemoterapi til ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) giver en ikkedokumenterbar klinisk merværdi hos patienter med et PD-L1-udtryk på mindst 50 procent sammenlignet med Keytruda monoterapi.

Evidensens kvalitet kan dog ikke vurderes.

I vurderingen lyder det også, at Keytruda vurderes at give en vigtig klinisk merværdi hos patienter med et PD-L1-udtryk på mellem 1 og 50 procent sammenlignet med platinbaseret kemoterapi. Evidensens kvalitet er dog lav.

For patienter med et PD-L1-udtryk på mindre end en procent vurderer Medicinrådet, at Keytruda giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med platinbaseret kemoterapi, hvilket vil sige, at behandlingen giver en moderat forbedring, f.eks. reduktion i ikke-alvorlige sygdomssymptomer eller fravær af bivirkninger. Evidensens kvalitet er også her lav.

Med udgangspunkt i den kliniske merværdi og en omkostningsanalyse udarbejdet af Amgros skal Medicinrådet nu vurdere, om Keytruda i kombination med kemoterapi skal anbefales som mulig standardbehandling af ikke-planocellulær NSCLC.

Cirka 4.600 danskere diagnosticeres årligt med lungekræft, og dermed er lungekræft en af de hyppigst forekommende kræftsygdomme i Danmark. Af de diagnosticerede har cirka 85-90 procent NSCLC. I slutningen af 2015 levede knap 10.450 personer med lungekræft, mens cirka 3.700 personer årligt dør af lungekræft.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift