Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alunbrig mod ALK-positiv NSCLC giver ikke-dokumenterbar merværdi

Medicinrådet vurderer, at Alunbrig (brigatinib) til patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som tidligere er behandlet med Xalkori (crizotinib), giver en ikke-dokumenterbar klinisk merværdi sammenlignet med Alecensa (alectinib).

Det vil sige, at evidensens kvalitet, ifølge Medicinrådet, ikke kan defineres.

I vurderingsrapporten (https://medicinraadet.dk/media/11642/medicinraadets-vurdering-af-brigatinib-til-alk-positiv-ikke-smaacellet-lungekraeft-vers-10.pdf) lyder det, at der i de naive sammenligninger umiddelbart forekommer en markant forskel i overlevelse, men det kan ikke udelukkes, at denne skyldes forskelle i opfølgningstid mellem studierne af Alecensa og Alunbrig.

”Usikkerheden på dette effektmål er så væsentlig, at størrelsen på forskellen mellem de to lægemidler ikke kan vurderes. Størrelsen af forskellene i det kritiske effektmål CNS-progression og det vigtige effektmål PFS tyder begge på, at brigatinib har en klinisk merværdi ift. alectinib, men grundet manglende relative effektestimater og manglende konfidensintervaller er der stor usikkerhed om den sande størrelse af effektforskellen. Usikkerheden er dog mindre for disse effektmål end for OS,” lyder det i rapporten.

Data for det kritiske effektmål ’behandlingsophør på grund af uønskede hændelser’ tyder ikke på forskel mellem lægemidlerne og trækker derfor hverken op eller ned i vurderingen, hvorimod data for det vigtige effektmål ’alvorlige uønskede hændelser’ tyder på en negativ merværdi, som trækker ned i vurderingen. For de øvrige vigtige effektmål tyder data ikke på forskelle mellem lægemidlerne og vægter derfor hverken positivt eller negativt. Samlet set vurderer fagudvalget den kliniske merværdi derfor som ’ikke-dokumenterbar’.

Fagudvalget gør opmærksom på, at patientpopulationen, som kandiderer til behandling med Alunbrig, er yderst begrænset og sandsynligvis kun er eksisterende i en kort tidsperiode, da patienter nu modtager Alecensa som førstelinjebehandling i stedet for Xalkori. Fagudvalget skønner, at mellem nul og fem patienter i Danmark årligt vil komme i betragtning til behandling med Alunbrig. Dette kan eksempelvis være patienter, som ikke kan tåle Alecensa og derfor får førstelinjebehandling med Xalkori.

Fagudvalget gør desuden opmærksom på, at data behandlet i vurderingsrapporten primært stammer fra fase II-forsøg. Vurderingen er baseret på naive sammenligninger, og sammenligningerne mellem lægemidler er behæftet med stor usikkerhed.

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift