Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda plus kemo giver ingen merværdi mod planocellulær NSCLC

Medicinrådet vurderer, at Keytruda (pembrolizumab) i kombination med platinbaseret kemoterapi til planocellulær ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) giver en ikke-dokumenterbar klinisk merværdi hos patienter med PD-L1-ekspression på mindst 50 procent sammenlignet med Keytruda monoterapi.

For patienter med et PD-L1-udtryk på mellem en og 50 procent vurderes der at være ingen klinisk merværdi. Evidensens kvalitet er dog lav. Fagudvalget lægger i sin samlede vurdering vægt på, at der ikke var en klinisk merværdi på det kritiske effektmål overlevelse, hvor forskellen i median overlevelse ikke oversteg den prædefinerede mindste klinisk relevante forskel.

Fagudvalget bemærker dog et effektestimat for den relative forskel som indikerer en klinisk merværdi. De samme overvejelser gør sig gældende for det vigtige effektmål progressionsfri overlevelse (PFS). Da der var en negativ merværdi på det kritiske effektmål behandlingsophør grundet bivirkninger og ingen merværdi på alvorlige uønskede hændelser og livskvalitet, kan den lille kliniske merværdi på effektmålet objektiv responsrate ikke trække den samlede kategorisering op fra ingen klinisk merværdi, lyder det i vurderingsrapporten. Fagudvalget gør opmærksom på, at data har en meget kort median opfølgningstid (7,8 måneder), hvilket medfører stor usikkerhed i vurderingen af både overlevelse og sikkerhed.

Med hensyn til patienter med et PD-L1-udtryk på under en procent vurderes behandling med Keytruda plus kemoterapi heller ikke at give nogen klinisk merværdi. Her lægger fagudvalget i sin samlede vurdering vægt på, at der var en lille klinisk merværdi på det kritiske effektmål overlevelse, men at denne er forbundet med stor usikkerhed grundet data med kort opfølgningstid. Heller ikke for denne patientgruppe var der en klinisk merværdi for PFS.

Fagudvalget bemærker, at vurderingerne i rapporten er konservative grundet et datagrundlag forbundet med usikkerheder forårsaget af censurering, små PD-L1-subpopulationer samt kort opfølgningstid. Fagudvalget er interesseret i at se på data med længere opfølgningstid, når disse er publiceret, da fagudvalget vurderer, at tendensen er en positiv effekt af kombinationsbehandlingen.

Fagudvalget vurderer, at data tyder på, at der er en konsistent gevinst på effektmålet overlevelse i alle subgrupper for kombinationsbehandlingen, men at denne på det nuværende datagrundlag ikke kan vurderes, om den er højere end den prædefinerede mindste klinisk relevante forskel. På den ene subgruppe, hvor der blev observeret en forskel i overlevelsestørre end den mindste klinisk relevante forskel (patienter med PD-L1-ekspression < 1 procent) angiver EPARen at relevante konklusioner er svære atforetage påbaggrundafdet indleverede datagrundlag.

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift