Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq får positiv udtalelse som førstelinjebehandling mod speciel lungekræft

Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi har fået en positiv udtalelse fra CHMP som førstelinjebehandling mod metastatisk ikke-pladecelle og ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som ikke har EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC.

Den positive udtalelse fra det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) udvalg for humanmedicinske lægemidler (CHMP) er baseret på resultater fra fase III IMpower og130-undersøgelsen, som demonstrerede, at kombinationsterapien Tecentriq hjalp markant på overlevelsen sammenlignet med kemoterapi alene.

Resultaterne viste en median samlet overlevelse [OS] på 18,6 mod 13,9 måneder  - svarende til en 21 procent længere overlevelse.

Den Tecentriq-baserede kombination reducerede også signifikant risikoen for forværring af sygdommen eller død sammenlignet med kemoterapi alene (median PFS = 7,0 mod 5,5 måneder; HR = 0,64; 95% Cl: 0,54–0,77; p <0,0001).

Sikkerhedsprofilen for kombinationsterapien Tecentriq var i overensstemmelse med den, der blev observeret i tidligere undersøgelser.

”Vi er glade for at modtage en positiv udtalelse fra CHMP for denne Tecentriq-baserede lungekræftkombination for mennesker, der lever med ikke-pladecelle ikke-småcellet lungekræft,” siger dr. Sandra Horning, der er Roche's Chief Medical Officer og chef for Global Product Udvikling.

Baseret på CHMP's positive udtalelse forventes en endelig beslutning om godkendelse af denne Tecentriq-baserede kombination fra Kommissionen i den nærmeste fremtid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift