Svend Hartling-modellen er taget ud af produktion

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Tecentriq sikrer længere overlevelse for NSCLC-patienter med højt PD-L1-udtryk

WCLC: Patienter med stadie IV ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), der i et studie fik PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) sammen med kemoterapi levede længere end de, der fik kemoterapi alene - men kun blandt en undergruppe af patienter med højt PD-L1-udtryk.

Det viser data fra fase III-studiet IMpower131, som tirsdag blev præsenteret af direktøren for Onkologisk og Hæmatologisk Institut ved AUSL della Romagna, Ravenna, Italien, dr. Frederico Capuzzo, (Abstrakt OA14.02) på WCLC 2019.

IMpower131 er et randomiseret fase III-forsøg med Tecentriq plus kemoterapi mod kemoterapi alene som førstelinjebehandling mod stadie IV squamous NSCLC, som er den mest avancerede form af sygdommen. Femårsoverlevelsesraten hos patienter diagnosticeret med stadium IV NSCLC er mindre end 10 procent.

I studiet deltog 1.021 patienter. 343 patienter i arm B fik Tecentriq plus carboplatin plus nab-paclitaxel 100 mg/m2. 340 patienter, der var registreret i arm C, modtog carboplatin + nab-paclitaxel i fire eller seks cykler efterfulgt af bedste understøttende behandling. Andelen af ​​patienter med højt positivt eller negativt PD-L1-udtryk var ens mellem armene.

Median samlet overlevelse i arm B, der fik Tecentriq plus kemoterapi, var 14,2 måneder, mens OS i arm C var 13,5 måneder. Hos de patienter, som havde et højt PD-L1-udtryk, var median OS hhv. 23,4 måneder og 10,2 måneder.

Hhv. behandlingsrelaterede grad 3-4 bivirkninger og behandlingsrelaterede bivirkninger forekom hos 68,0 procent og 21,0 procent af patienterne i arm B og hos 57,5 procent og 10,5 procent af patienterne i arm C. Der blev ikke identificeret nye sikkerhedssignaler i overensstemmelse med tidligere analyser.

Den endelige OS af de to grupper mod hinanden passerede ikke grænsen for statistisk signifikans, men klinisk meningsfuld overlevelsesforbedring blev observeret i den undergruppe, som havde et højt PD-L1-udtryk, på trods af at den ikke blev formelt testet.

”Undersøgelsen giver yderligere bevis for effektiviteten af ​​immunterapi hos patienter med lungekræft. Den stærke fordel, der er observeret i høje PD-L1-ekspressorer, understreger biomarkørers relevans for patientudvælgelse,” siger leder af forsøget F. Cappuzzo fra Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Ravenna, Italien.

Medicinrådet anbefaler immunterapi mod aggressiv brystkræft

For første gang anbefaler Medicinrådet immunterapi, i form af Tecentriq (atezolizumab) i kombination med nab-paclitaxel, til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har et PD-L1-udtryk på mindst en procent.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift