Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Patienter med SCLC har fortsat et stort udækket behandlingsbehov

Anders Green

Anders Green

ESMO: Danske patienter med småcellet lungekræft (SCLC) har fortsat en dårlig prognose og oplever et stort udækket behandlingsbehov og sådan vil det fortsætte indtil der kommer behandlingsfremskridt for SCLC, sådan som det sker med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), mener professor i klinisk epidemiologi, Anders Green.

Han er førsteforfatter på et dansk registerstudie, der har set på behandlingsmønstre og overlevelse for patienter med småcellet lungekræft.

Registerstudiet , der præsenteres (Abstrakt 1796P) på den virtuelle ESMO-kongres, har undersøgt 6.353 danske patienter diagnosticeret med SCLC i perioden 2006-2015. Data om patienternes tumor blev sammenholdt med data om komorbiditet, stadie og resektion, samt data om hvilken onkologisk behandling patienterne havde modtaget (kemostrålebehandling, strålebehandling eller kemoterapi). Data blev trukket fra Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Studiet er en del af et større studie, som har haft til formål at karakterisere behandlingsmønstre og overlevelse inden for en række kræftformer.

"Med studiet har vi etableret en baseline: Givet et billede af, hvordan behandlingen af SCLC ser ud lige nu, og hvordan patienterne klarer sig. Der er formentlig nye behandlinger på vej til patientgruppen. Vores studie udgør således en referenceramme ud fra hvilken, potentialet af de nye behandlinger kan bedømmes. Og det fremgår jo tydeligt, at der er et stort potentiale for forbedring. Patienter med SCLC har generelt en elendig prognose," siger Anders Green, der er professor i klinisk epidemiologi ved Odense Universitetshospital og videnskabelig direktør ved Institute of Applied Economics and Health Research..

Flest patienter får kemoterapi

Ud af den samlede patientpopulation i registerstudiet havde 68,2 procent stadie 4-sygdom (ED), mens 25,7 procent havde stadie I-III-sygdom (LD) på diagnosetidspunktet. De resterende var der ikke information om. Data viser, at 31,1 procent af ED-patienter og 7,9 procent af LD-patienterne døde inden for 60 dage efter diagnosetidspunktet uden at have færdiggjort behandlingen. Den mediane overlevelse for patienter med ED og LD var henholdsvis 6,2 måneder og 15 måneder, og femårsoverlevelsen var to procent for ED-patienter og 15 procent for LD-patienter.

"Data fra Cancerregisteret viser, at en betydelig andel af patienterne når at dø, inden de kommer i gang med et behandlingsforløb. Det er hovedsageligt i gruppen af ED-patienter, at de tidlige dødsfald sker. Det er tegn på, at dødsfaldene i et vist omfang er en konsekvens af, at patienterne diagnosticeres alt for sent, når deres sygdom har nået at sprede sig. For patienter diagnosticeret med ED er det overvejende palliativ onkologisk behandling, der er til rådighed i dag," siger Anders Green.

Stort set ingen operationer


Blandt de ED-patienter, der var i live mere end 60 dage efter diagnosetidspunktet, modtog langt de fleste behandling med kemoterapi alene (73,1 procent), mens knap en femtedel fik kemostrålebehandling og 3,2 procent fik strålebehandling alene. For LD-patienter så mønsteret anderledes ud. Her fik størstedelen af patienterne kemostrålebehandling (46,9 procent), mens 36,9 procent fik kemoterapi og 3,5 procent fik strålebehandling alene. Data viser videre, at meget få patienter fik fjernet deres tumor kirurgisk; 0,2 procent af ED-patienterne og 4,1 procent af LD-patienterne.

"Et operativt indgreb foretages meget sjældent for patienter med SCLC, og tilbydes typisk patienter i laveste stadie. Mulighederne for behandling med kurativt sigte er således begrænset til kemostrålebehandling til udvalgte patienter med LD. Dette – sammenholdt med den dårlige prognose – er med til at understrege behovet for tidligere diagnostik og ikke mindst udvikling af nye behandlinger til patienter med SCLC," siger Anders Green.

Drukner i det samlede billede


De senere år har de store behandlingsfremskridt på lungekræft-området fundet sted inden for NSCLC, mens der kun har været begrænset udvikling i behandlingen af SCLC. Det betyder, at populationen af langtidsoverlevere med lungekræft i stadig større grad vil bestå af NSCLC-patienter.

"SCLC-patienter kan muligvis respondere godt på førstelinjebehandling, men deres langtidsoverlevelse er dårlig. Det betyder, at de over de næste år vil ’drukne’ i det samlede billede af lungekræft, hvis ikke der de kommende år udvikles nye behandlinger til SCLC," siger Anders Green.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift