Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda fortsætter med at vise forbedret OS mod avanceret NSCLC

ESMO: Efter fem års opfølgning viser Keytruda (pembrolizumab) som førstelinje-monoterapi til metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) fortsat signifikant forbedret overlevelse sammenlignet med kemoterapi.

Det afslører de længste opfølgningsresultater for immunterapi i første linje til denne patientgruppe. Resultaterne er netop præsenteret på årets virtuelle ESMO-kongres.

Ser man bort fra den høje crossover-rate (66 procent), er fem-årsoverlevelsen stort set fordoblet blandt de patienter, som fik pembrolizumab. Således var 31,9 procent af patienterne i den eksperimentelle arm i live efter fem år, mens det var gældende for 16,3 procent i kontrolarmen. Den mediane OS for patienter, som fik pembrolizumab, var 26,3 måneder versus 13,4 måneder for de patienter, der fik kemoterapi (HR=0,62 95 % CI 0,48-0,81).

Under hashtagget #ESMO2020 har en række profilerede onkologer kommenteret på fem-årsdata fra KEYNOTE-024 på Twitter. Bl.a. skriver Antonio Passaro, læge og Ph.D. ved European Institute of Oncology IRCCS:

»(…)We are speaking about go 31,9% of 5-yrs OS in #lungcancer without target agents. Amazing!«

Mindre toksisk end kemoterapi

I KEYNOTE-024 blev 305 patienter med metastatisk NSCLC med PD-L1 TPS ≥50 procent og ingen EGFR- eller ALK-mutationer randomiseret til pembrolizumab 200 mg i to år (n=154) eller platinbaseret kemoterapi (n=151). Patienterne i kemoterapi-armen kunne overgå til pembrolizumab efter sygdomsprogression, hvis de opfyldte kriterierne herfor. Det primære endepunkt var progressionsfri overlevelse (PFS), mens samlet overlevelse (OS) var et vigtigt sekundært slutpunkt.

Fem-årsdata viser, at 39 ud af de 154 patienter, der var randomiseret til pembrolizumab, gennemførte 35 serier af behandlingen. 32 af disse patienter var i live ved data cut-off, og havde responderet på behandlingen. 10,3 procent havde komplet respons, mens 71,8 procent havde partiel respons.

Data viste videre, at pembrolizumab var forbundet med mindre toksicitet end kemoterapi. Og det til trods for, at den mediane behandlingsvarighed i pembrolizumab-armen var markant længere end varigheden i kemoterapi-armen (11,1 måneder versus 4,4 måneder).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift