Lungekræftpatienterne fortjener langt mere opmærksomhed

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny national lungekræft-biobank er under opsejling

Dansk Forskningscenter for Lungekræft har taget de første skridt til at etablere en national blodbiobank på lungekræftområdet. Data fra biobanken skal bruges til at monitorere lungekræftpatienternes respons på nye behandlinger, samt skabe bedre forudsætninger for at justere en behandling i tide.

Lungekræftområdet er et komplekst behandlingsfelt, hvor antallet af subpopulationer fortsat vokser. Det er en udvikling, som stiller krav om en tæt monitorering og en detaljeret viden om respons og resistensudvikling. For nuværende findes der ikke valide diagnostiske – og prognostiske biomarkører for alle subpopulationer. Især mangler der viden om de planocellulære karcinomer. Det kan den nye nationale blodbiobank være med til at rette op på, forklarer Ole Hilberg, professor på Medicinsk Afdeling ved Sygehus Lillebælt og formand for bestyrelsen i Dansk Forskningscenter for Lungekræft.

”Blodbiobanken vil gøre det muligt for os at monitorere den enkelte patients respons på en behandling, og hurtigt skifte til en ny behandling, hvis patienten ikke responderer eller får recidiv på den første. Ved at kende og følge patientens tumorgenetiske profil tæt vil vi kunne identificere genkomsten af tidligere sensiterende mutationer i blodet og have bedre forudsætninger for at træffe de mest optimale behandlingsvalg gennem forløbet,” siger Ole Hilberg.

Ønsket om at kunne monitorere patienterne tættere har været til stede hos lungemedicinere og onkologer længe, men det er, ifølge Ole Hilberg, først nu, at det teknologiske setup er rede til, at det kan lade sig gøre i praksis. Han forventer, at biobanken kommer til at blive administreret som regionale enheder. Biobanken kommer til at involvere de kliniske biokemiske afdelinger, som skal stå for alle andre blodprøvetagninger.

Ny viden om resistensudvikling


Overlæge Peter Meldgaard fra Onkologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital sidder også som en del af bestyrelsen i Dansk Forskningscenter for Lungekræft, og har været én af de drivende kræfter bag initiativet til den nye biobank. Han arbejder aktuelt på at forfatte et skriftligt oplæg, der skal sendes i høring på landets lungemedicinske- og onkologiske afdelinger for at sikre tilslutning til biobanken.

”Det er et højt prioriteret projekt, som der på tværs af faggrupperne i bestyrelsen har været stor opbakning til. Så jeg forventer ikke, at det bliver et problem at hente opbakning,” siger Peter Meldgaard.

Peter Meldgaard står i dag i spidsen for et studie, der lige så godt kunne være et studie, der kunne foregå i regi af den nationale blodbiobank. Studiet inkluderer patienter fra hele landet med ALK-positiv NSCLC, der er sat i behandling med tyrosinkinasehæmmeren Alecensa (alectinib) i første linje. Behandlingen af ALK-positiv NSCLC er kompleks. De fleste patienter progredierer på alectinib, og der mangler fortsat viden om de tumorbiologiske mekanismer, der driver resistensudvikling. Formålet med studiet er at undersøge, hvilken behandling, der er den rette at skifte til, når patienterne progredierer på alectinib. Patienterne får løbende taget blodprøver, og resistensudviklingen følges via analyser af plasma.

”Med dette studie håber vi at få en mere detaljeret viden om resistensmekanismerne ved ALK-positiv NSCLC og på den baggrund kvalificere behandlingen af patientgruppen. Når vi får etableret en national biobank, vil vi meget nemmere og hurtigere kunne besvare lignende kliniske spørgsmål. Vi vil få adgang til kohorter bagud i tid, og vil skulle vente på at indsamle nye data hver gang, vi ønsker at løse en aktuelt klinisk udfordring,” siger Peter Meldgaard. 

Næste skridt er finansieringen

Når opbakningen til biobanken er sikret, er næste skridt at få projektet finansieret. Kræftens Bekæmpelse har allerede doneret 10 mio. kr. til forskningsprojekter under Dansk Forskningscenter for Lungekræft. Resten af finansieringen kunne meget vel hentes på Finansloven, vurderer Ole Hilberg.

”Lige nu handler alting nødvendigvis om corona, men jeg kunne godt se for mig, at en national blodbiobank for lungekræft kunne være et projekt, der kunne komme på Finansloven. Ellers har vi mange andre aktører, vi kan henvende os til,” siger han.

Ole Hilberg kan ikke sætte et præcist tidspunkt på, hvornår han forventer, at den nye biobank er en realitet.

Biobanken kommer til at forudsætte en national, database med data for de onkologiske forløb. Database-udvalget under Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe (DOLG) arbejder aktuelt på at etablere en sådan under Dansk Lunge Cancer Register (DLCR).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift