HER3-DXd viser lovende takter mod EGFR-hæmmer resistent lungekræft

ASCO: Det nye antistof-lægemiddelkonjugatet HER3-DXd (patritumab deruxtecan) giver bred respons mod EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft, der er resistent overfor EGFR-tyrosinkinase-hæmmere.

Det viser resultater fra et fase I-forsøg fremlagt på den amerikanske kræftkongres ASCO 2021 (abstrakt #9007). 

HER3-DXd førte til objektiv respons hos 22 ud af 57 patienter og stabil sygdom hos 19 andre. Resultaterne var næsten identiske i patienter, der tidligere var behandlet med Tagrisso (osimertinib) og platinbaseret kemoterapi. En tredjedel af patienterne med hjernemetastaser reagerede på stoffet. 

Udvikling af resistens er fortsat en vigtig begrænsning af behandlingen for avanceret EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Platinbaseret kemoterapi efter EGFR TKI-svigt i NSCLC har desuden begrænset effekt. Derfor er det et betydningsfuldt resultat, pointerede forskerne bag.

"HER3-DXd førte til klinisk meningsfuld og holdbar virkning på tværs af en række EGFR TKI [tyrosinkinasehæmmer]-mekanismer i denne patientpopulation, der ofte er vanskelig at behandle og med forskellige resistensmekanismer, eller hvor du ikke har en resistensmekanisme,” sagde Pasi Jänne, der præsenterede studiet på ASCO 2021. Han er professor ved Harvard University og leder af en række forskningscentre, herunder Chen-Huang Center for EGFR Mutant Lung Cancers. 

Han tilføjede: 

"HER3-DXd havde en acceptabel og håndterbar sikkerhedsprofil. Der var en lav grad af seponering på grund af bivirkninger." 

God effekt på tværs af undergrupper

Effektivitetsanalysen omfattede 57 patienter behandlet med fase II-dosis af HER3-DXd under dosis-eskalering eller ekspansion. Sikkerhedsanalysen omfattede 81 patienter behandlet med alle doser evalueret i undersøgelsen.  

Baseline-karakteristika var ens mellem den samlede undersøgelsespopulation og undergruppen behandlet med fase II-dosis. De havde modtaget en median på fire tidligere behandlinger. Alle patienter havde modtaget en eller flere tidligere EGFR TKI, og alle undtagen få havde modtaget osimertinib og platinbaseret kemoterapi. Mere end en tredjedel havde tidligere eksponering for immunterapi.  

Resultaterne viste, at behandling med HER3-DXd gav en: 

  • samlet responsrate på 39 procent i 57-patientundergruppen og hos 44 patienter, der tidligere havde været behandlet med både osimertinib- og platinbaseret kemoterapi.
  • Sygdomskontrolrate (DCR) på 72 procent.
  • Mediantid til respons på 2,6 måneder,
  • Median responsvarighed på 6,9 måneder.
  • Median progressionsfri overlevelse (PFS) på 8,2 måneder i 57-patient-undergruppen og hos de 44 patienter med tidligere eksponering for osimertinib og kemoterapi.

En analyse af antitumoraktivitet ved hjernemetastasestatus viste objektiv respons hos otte af 25 patienter med hjernemetastaser og stabil sygdom hos 12 andre, hvilket resulterede i en DCR på 80 procent. Median PFS var 8,2 måneder.

Hos 27 patienter uden hjernemetastaser, var responsraten 41 procent, DCR 67 procent og median PFS 8,2 måneder

Seks af de 57 patienter stoppede i forsøget på grund af bivirkninger (TEAE'er). Grad ≥3 TEAEs forekom hos 42 (74 procent) patienter og grad ≥3 behandlingsrelaterede AE'er hos 31 (54 procent).  Fire patienter udviklede interstitiel lungesygdom (ILD) under behandling med HER3-DXd.