Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Et stort skridt på vejen: Tecentriq mindsker risiko for tilbagefald ved operabel lungekræft

WCLC: Tecentriq (atezolizumab) forlænger den sygdomsfri overlevelse hos patienter opereret for ikke-småcellet lungekræft uafhængigt af langt de fleste prognostiske faktorer.

Patienter med og uden PD-L1-udtryk, men især patienter med et højt udtryk, har gavn af adjuverende behandling med PD-L1-hæmmeren atezolizumab. Det er den foreløbige konklusion på fase III-studiet IMpower010.

Nu viser en ny subanalyse, som præsenteres på lungekræftkongressen WCLC, at behandlingen med få undtagelser forlænger den sygdomsfri overlevelse for langt de fleste patientgrupper på tværs af prognostiske faktorer som sygdomsstadie, lymfeknudeinvolvering, operationstype og kemobehandling.

”Vi har at gøre med en patientgruppe, som på trods af radikale operationer og behandling med adjuverende kemoterapi har en dårlig prognose. Ser man på gruppen som helhed, er blot 50 procent i live efter fem år, så der er et meget stort udækket behandlingsbehov,” siger overlæge Jens Benn Sørensen fra Rigshospitalets onkologiske afdeling. Han er ikke selv involveret i studiet.

”Det ser dette studie ud til at kunne rokke ved, dog med det forbehold, at vi ikke kender den samlede overlevelse endnu. Der er imidlertid en forlænget sygdomsfri overlevelse ved behandling med atezolizumab, hvilket er et stort skridt på vejen. Derfor er det bestemt et positivt studie, og det bliver interessant at følge med i, hvordan det går med den samlede overlevelse.”

Gavnlig effekt for de fleste patienter

De indledende analyser af den sygdomsfri overlevelse blev præsenteret på ASCO-konferencen tidligere i år, og nu har forskerne foretaget en række subanalyser for at undersøge, om behandlingsgevinsten afhænger af de prognostiske faktorer, som går forud for immunterapibehandlingen.

Generelt er gevinsten højere blandt patienter med et positivt PD-L1-udtryk (>1 procent). Denne gruppe af patienter havde gavn af behandlingen uanset sygdomsstadie (II – IIIA), lymfeknudeinvolvering og operationstype. Patienter, som fik en af kemokombinationerne cisplatin-pemetrexed, cisplatin-vinorelbin eller cisplatin-docetaxel havde ligeledes gavn af adjuverende immunterapi, hvorimod det modsatte var tilfældet for patienter, som fik kombinationen cisplatin-gemcitabin.

”Der er ikke umiddelbart en god forklaring på, hvorfor disse patienter ikke havde gavn af immunterapi. Der er svært at forestille sig, at der skulle være noget ved kombinationen cisplatin-gemcitabin, som neutraliserer effekten af behandlingen,” siger Jens Benn Sørensen.

Det generelle billede var det samme for gruppen af patienter med stadie II-IIIA-lungekræft uanset PD-L1-udtryk. For den samlede intent to treat-population, som også inkluderer patienter med stadie IB-lungekræft, var der en numerisk, men ikke statistisk signifikant effekt af adjuverende immunterapi sammenlignet med best supportive care. Det er derfor endnu ikke påvist, at adjuverende immunterapi forlænger den sygdomsfri overlevelse hos opererede patienter med ikke-småcellet lungekræft i stadie IB.

34 procent mindre risiko for tilbagefald

IMpower010-studiet inkluderede 1269 opererede patienter med stadie 1B-IIIA ikke-småcellet lungekræft, som alle modtog op til fire serier cisplatin-baseret kemoterapi. Af disse patienter blev 1005 efterfølgende randomiseret 1:1 til enten 16 serier atezolizumab eller symptomlindrende behandling. Det primære endepunkt var sygdomsfri overlevelse.

Der var størst effekt hos patienter med stadie II-IIIA-lungekræft og et PD-L1-udtryk på over en procent. Ved en median opfølgning på 32,8 måneder var der betydeligt mindre risiko for tilbagefald med atezolizumab sammenlignet med symptomlindrende behandling (hazard ratio 0,66).

I den samlede gruppe af patienter med stadie II-IIIA-lungekræft (uanset PD-L1-udtryk) var der også en betydelig fordel ved behandling med atezolizumab (hazard ratio 0,79), om end den var mindre end i gruppen af patienter med positivt PD-L1-udtryk. Den største gavn af immunterapien havde patienter med PD-L1-udtryk på over 50 procent (hazard ratio 0,42).

Den indledende statistiske analyse viste en median sygdomsfri overlevelse på 35,3 måneder med symptomlindrende behandling i gruppen af patienter med stadie II-IIIA-lungekræft og PD-L1-udtryk over 1procent. Medianen var endnu ikke nået i atezolizumab-armen. Andelen af patienter, der var sygdomsfri efter henholdsvis 24 og 36 måneder var betydeligt større i atezolizumab-armen: 74,6 procent mod 61,0 procent efter 24 måneder og 60,0 procent mod 48,2 procent efter 36 måneder.

Sikkerhedsprofilen var i overensstemmelse med tidligere forsøg med atezolizumab-monoterapi. Forekomsten af bivirkninger var større i atezolizumab-armen, inklusive grad 3-4-bivirkninger (21,8 procent mod 11,5 procent) og bivirkninger, der førte til behandlingsophør (18,2 procent i atezolizumab-armen).

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift