Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Metaanalyse med nye engelske tal: Screening mindsker lungekræftdødelighed

Zaigham Saghir

Zaigham Saghir

WCLC: Screening for lungekræft med lavdosis CT mindsker lungekræftdødelighed med 16 procent. 

Det understreger ny metaanalyse, der for første gang inddrager mortalitets-data fra det længe ventede engelske screeningsstudie, UKLS, præsenteret under verdenskongressen for lungekræft, WCLC2021 (abstrakt #OA19.02).  

Det randomiserede og kontrollerede UKLS-studie er efter 7,3 års opfølgning blevet inddraget i en metaanalyse med i alt 9 RCT-screeningsstudier, herunder det store hollandske NELSON, og her finder analysen en reduktion i lungekræft-relateret mortalitet på 16 procent hos dem, der blev screenet for lungekræft. 

Resultatet er glædeligt, men det overrasker heller ikke Zaigham Saghir, formand for screenings-arbejdsgruppen under Dansk Lunge Cancer Gruppe. 

”Det er en opdateret metaanalyse, der finder en reduceret lungecancer-mortalitet, som flugter med, hvad vi har set i tidligere metaanalyser. Forskellen er de nye data fra det engelske studie, der er inkluderet, som jeg også har været spændt på at se,” siger Zaigham Saghir, klinisk lektor og afdelingslæge ved Lungemedicinsk afdeling på Herlev-Gentofte hospital.

Risiko-model bag inklusion i UKLS-studie

UKLS er det nyeste af screeningsstudierne, der blev inkluderet i metaanalysen. Den har modsat de andre studier brugt, hvad Zaigham Saghir forventer bliver fremtiden for lungekræftscreening, nemlig en mere personaliseret risikoprofil for de patienter, der bliver inviteret til at deltage, hvor sygdom som KOL, historik for lungebetændelse og lungekræft i familien også tæller som faktor. Sædvanligvis er det kun alder og rygehistorik.

”Det nye studie har ikke rykket evidensen væk fra screening, men tværtimod bekræftet, hvad vi har set tidligere. Det er dog det eneste studie, der har brugt en detaljeret risikomodel til at inkludere patienten. De var forud for deres tid på det her punkt. Det er der, hvor man faktisk, bl.a. i de pilotstudier, der kører i Storbritannien, men også i andre lande, hvor man rekrutterer ud fra en risikomodel og fokuserer screeningsprogrammet til dem, som har højest risiko for at udvikle lungekræft,” siger han. 

Resultaterne fra UKLS viser en effekt efter allerede én runde, og det har man ikke set tidligere, da andre screeningsstudier har kørt i flere runder.

”Studiet fik desværre ikke funding til at fortsætte, så deres data beror kun på en enkelt screeningsrunde, men den runde ser ud til at have haft en effekt, der kan spores syv år efter,” siger Zaigham Saghir.

I alt er der blevet diagnosticeret 161 lungekræfttilfælde i løbet af 7,2 årsopfølgning, hvor 86 af dem var i screeningsarmen og 75 i kontrolarmen.

Idet UKLS ikke forløb over flere screeningsrunder og havde for få deltagere, har studiet for lidt statistisk power til at stå alene i forhold til at vurdere mortalitetsforskelle mellem kontrol- og screeningsarm.

Forfatterne har i stedet taget data på lungecancer-mortalitet fra UKLS og analyseret dem sammen med de otte andre studier. 

Ved at fokusere på mortalitet som endepunkt, undersøger man, hvor mange der dør i de to grupper med lungekræft. På den måde kommer man udenom, at overdiagnostik spiller en betydningsfuld rolle for resultatet. Det ville ikke være tilfældet, hvis overlevelse havde været endepunktet.

Venter på afgørelse fra Sundhedsstyrelsen

Zaigham Saghir har sammen med andre fra screeningsgruppen været til en række møder med bl.a. Sundhedsstyrelsen for at drøfte indførelsen af lungekræftscreening i Danmark. Her har fagpersonerne fremlagt de relevante studier og data, og på den baggrund er Sundhedsstyrelsen nu ved at vurdere, hvad næste skridt bliver. 

”Der er jo lidt vej fra de her studier til reel implementering. Vi bliver nødt til at se det i en national kontekst, hvordan det skal organiseres, og hvilke afledte konsekvenser der vil være i forhold til ressourcer og mandskab. Eventuelle beregninger på samfundsøkonomiske konsekvenser skal laves i nationalt og dansk kontekst. Det er et arbejde, der tager noget tid, men det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske fremover,” siger Zaigham Saghir. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift