Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Tecentriq-kemo-kombination har lovende effekt mod lungekræft med ubehandlede hjernemetastaser 

WCLC: Tecentriq (atezolizumab) i kombination med carboplatin og pemetrexed har efter alt at dømme god effekt mod ikke-småcellet lungekræft med metastaser i hjernen. Behandlingen er sikker og giver en lovende progressionsfri overlevelse.

Det viser et spansk fase II-studie præsenteret på verdenskongressen for lungekræft WCLC 2021 (abstrakt #OA09.02). Halla Skuladottir, dr. med. og forskningsansvarlig overlæge ved Onkologisk Afdeling ved Hospitalsenheden Vest, har set konferencens omtale af studiet. Hun bider mærke i, at det er et lille studie med en kort opfølgningstid på blot tre måneder. Alligevel kalder hun studiet for ‘vigtigt’, fordi det inkluderer patienter, som ellers ofte bliver ekskluderet fra deltagelse i kliniske afprøvninger af ny medicin, heriblandt også de kombinationsbehandlinger af kemoterapi og immunterapi, som bliver afprøvet i dette studie. 

“Det er efterhånden ved at være velkendt, at immunterapi har intracerebral virkning og her ser vi formentlig effekten: Studiet viser, at det er muligt at opnå intracerebral opbremsning af hjernemetastaser under kombinationsbehandling med kemoterapi og immunterapi de første tre måneder,” siger Halla Skuladottir og fortsætter: 

Studiet understøtter vores praksis i Danmark, hvor vi behandler udvalgte patienter med asymptomatiske mindre hjernemetastaser med immunterapi uden forbehandling med stråleterapi.”

Ole Hilberg, der er professor hos Sygehus Lillebælt, og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), ser også en værdi i, at studiet er målrettet så lille en patientgruppe. 

“Denne behandling kan måske blive et godt alternativ til stråleterapien, der hos nogle patienter kan udløse betydelige skadevirkninger,” siger Ole Hilberg. 

Jens Benn Sørensen, overlæge ved Kræftafdelingen på Rigshospitalet og Dansk Nationalt Mesoteliom Center, synes også, at studiet er interessant, fordi det både er veltolereret af patienterne og viser god effekt på metastaserne. Det underbygger resultaterne fra andre undersøgelser med denne kombination af kemo- og immunterapi, pointerer han.

"For nærmere at fortolke resultaterne og se dem i sammenhæng med andre behandlinger er der dog brug for information om, hvad den tidligere kemoterapi bestod i, samt oplysning om PD-L1 status for de inkluderede patienter," siger Jens Benn Sørensen og nævner, at PD-L1 bruges som markør for, om patienten vil opnå effekt af Atezolizumab.

Studiet blev gennemført ved Catalan Institute of Oncology/IDIBELL, L'Hospitalet i Barcelona.

For at bestemme sikkerhed og effekt af kemoterapi plus atezolizumab i behandlingen af denne indikation, inkluderede Dr. Nadal og hans kolleger 40 patienter fra 11 forskellige behandlingsenheder. Patienterne havde NSCLC i stadie fire med metastaser i hjernen. Ingen af de involverede patienter var tidligere blevet behandlet med kemoterapi. Patienterne modtog carboplatin og pemetrexed plus atezolizumab hver tredje uge i seks omgange efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med pemetrexed plus atezolizumab frem til sygdomsprogression indenfor en tidsramme på højst to år. 

De primære outcomes var sikkerhed og progressionsfri overlevelse 12 uger efter behandlingens afslutning. Efter de 12 uger opnåede 16 forsøgsdeltagere (40 procent) et respons, mens 19 (47,5 procent) opnåede stabil sygdom i deres centralnervesystem og en lige så stor andel havde et systemisk respons. Den totale progressionsfrie overlevelse 60 procent mens andelen af patienter med svære forgiftningstilstande svarende til grad 3-4 var 27,5 procent.

Den intrakranielle og systemiske progressionsfri overlevelse var hhv. 6,9 måneder (95 procent CI 4,7-12,1) og 8,9 måneder (95 procent CI 6,7-13,8). Behandlingen var veltolereret, og der blev ikke observeret toksicitet af grad fem. Behandlingsrelaterede bivirkninger grad 3 viste sig hos mere end fem procent og omfattede anæmi (otte patienter), rygsmerter (fire patienter), trombocytopeni (to patienter) og dyspnø. Tre patienter havde behandlingsrelaterede bivirkninger af klasse fire bestående af trombocytopeni, neutropeni og hallucinationer.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift