Toripalimab plus kemo øger PFS hos lungekræftpatienter uden drivermutationer

Tilføjelse af PD1-hæmmeren toripalimab til førstelinje-kemoterapi øger den progressionsfrie overlevelse (PFS) hos patienter med tidligere ubehandlet fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som ikke har drivermutationer.

Det viser resultater fra CHOICE-01-studiet, som dermed bekræfter, at kombinationen af immunterapi og kemoterapi er en mulighed for denne patientgruppe, som grundet manglen på drivermutationer ikke har mulighed for målrettet behandling.

I studiet, hvis resultater blev præsenteret på martsudgaven af ASCO Plenary Series, deltog 465 patienter med fremskreden NSCLC uden EGFR/ALK-mutationer, som endnu ikke havde gennemgået systematisk behandling for metastatisk sygdom. Patienterne blev randomiseret 2:1 til at modtage toripalimab (309 patienter) eller placebo (156 patienter) i kombination med kemoterapi, efterfulgt af vedligeholdelse med toripalimab eller placebo plus standardbehandling indtil sygdomsprogression, utålelig toksicitet eller afslutning af to års behandling.

Flere bivirkninger

Ved den forudspecificerede endelige PFS-analyse var PFS 8,4 måneder i toripalimab-armen sammenlignet med 5,6 måneder i placebo-armen. Den et-årige PFS-rate var 36,7 procent i toripalimab-armen og 17,2 procent i placebo-armen. Ved den midlertidige OS-analyse var den gennemsnitlige OS endnu ikke nået i toripalimab-armen sammenlignet med 17,1 måneder i placebo-armen.

Hyppigheden af ​​bivirkninger af grad på 3 eller højere var ens i de to grupper. I toripalimab-armen sammenlignet med placebo-armen var der flere bivirkninger, der førte til seponering (14,3 procent mod 5,5 procent) og flere fatale bivirkninger (3,2 procent mod 2,6 procent). Patienter med høj tumormutationsbyrde havde signifikant bedre PFS i toripalimab-armen i forhold til placebo-armen (13,1 måneder sammenlignet med 5,5 måneder), mens patienter med mutationer i FA-PI3K-Akt-vejen eller IL-7-signalvejene havde signifikant bedre PFS i placebo-armen (8,9 måneder sammenlignet med 4,2 måneder).

På baggrund af resultaterne konkluderer de kinesiske forskere, der står bag CHOICE-01, at toripalimab plus kemoterapi repræsenterer en førstelinjebehandlingsmulighed for patienter med fremskreden NSCLC uden drivermutationer.