Opdatering af DESTINY-Lung02: Enhertu giver fortsat god respons mod HER2-positiv NSCLC

ESMO: Antistof-lægemiddelkonjugatet Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) giver fortsat god respons mod tidligere behandlet HER2-muteret metastatisk ikke-småcellet lungekræft. 

Det viser en ny forudspecificeret interimanalyse af fase II-studiet DESTINY-Lung02 præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO2022 (abstract #LBA55).

Patienterne i analysen blev behandlet med T-DXd i en dosis på enten 5,4 mg/kg eller 6,4 mg/kg, og begge arme opnåede klinisk betydningsfuld aktivitet, konkluderer forskerne.

Forskerne fandt desuden:

  • En bekræftet objektiv responsrate (ORR) på 53,8 procent (95 % konfidensinterval [CI] 39,5-67,8) og 42,9 procent (95 % CI 24,5-62,8) blev set i henholdsvis 5,4 mg/kg-armen og 6,4 mg/kg-armen, vurderet ved blindet uafhængig review (BICR). 
  • Ét tilfælde af komplet respons (CR) blev observeret i hver arm (5,4 mg/kg: 1,9 procent, 6,4 mg/kg: 3,6 procent).
  • 27 (51,9 procent) tilfælde af delvis respons (PR) blev set i 5,4 mg/kg-armen og 11 (39,3 procent) tilfælde observeret i 6,4 mg/kg-armen.

Sikkerhedsprofilen for begge doser var i overensstemmelse med den overordnede sikkerhedsprofil for T-DXd, hvor 5,4 mg/kg dosis viste en gunstig sikkerhedsprofil i denne patientpopulation.