- først med nyheder om medicin


"Studiet viser, at det går dem langt bedre med immunterapi i forhold til enkeltstofkemoterapi, men det er stadig uklart, hvem der skal tilbydes behandlingen,” siger overlæge på Odense Universitetshospitals onkologiske afdeling Lotte Holm Land, som overværede præsentationen.

Tecentriq forlænger livet for de mest skrøbelige lungekræftpatienter i fase III-studie

ESMO: Tecentriq (atezolizumab) forlænger overlevelsen og fordobler toårs-overlevelsesraten sammenlignet med enkeltstofkemo hos patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som ikke kandiderer til platinbaseret kemoterapi på grund af dårlig almentilstand eller komorbiditet.

Det viser resultater af fase III-forsøget IPSOS, som blev præsenteret på Presidential Symposium til ESMO 2022 (abstract #LBA11).

”Det er et spændende studie, som har undersøgt immunterapi til en stor patientgruppe, som mangler en effektiv behandling og ikke tidligere har været inkluderet i kliniske studier med immunterapi på grund af deres dårlige almentilstand. Studiet viser, at det går dem langt bedre med immunterapi i forhold til enkeltstofkemoterapi, men det er stadig uklart, hvem der skal tilbydes behandlingen,” siger overlæge på Odense Universitetshospitals onkologiske afdeling Lotte Holm Land, som overværede præsentationen.

Dobbelt så mange i live efter to år

IPSOS-studiet inkluderede 453 patienter med lokalt avanceret eller metastatisk NSCLC uden drivermutationer, som ikke var kandidater til platinbaseret kemoterapi i første linje grundet dårlig almentilstand (performancestatus ≥2). Ældre over 70 med komorbiditet og performancestatus 0-1 kunne også inkluderes.

Patienterne blev randomiseret 2:1 til atezolizumab eller enkelstofkemoterapi (vinorelbine eller gemcitabin).

Ved en median opfølgning på 41 måneder havde studiet nået sit primære endepunkt, idet atezolizumab forlængede den samlede overlevelse (OS) markant sammenlignet med kemoterapi. Median-OS var 10,3 måneder med atezolizumab mod 9,2 måneder med kemoterapi (HR 0,78; 95% CI 0,63-0,97), og efter to år var 24,3 procent i live i atezolizumab-gruppen, mens kun 12,4 procent var i live i kemoterapi-gruppen.

Responsraten var 16,9 procent med atezolizumab og 7,9 procent med kemoterapi, og varigheden af respons var dobbelt så lang med atezolizumab (14,0 måneder mod 7,8 måneder).

Svært at omsætte til praksis

Det er imidlertid vanskeligt at omsætte de positive resultater til praksis, mener Lotte Holm Land.

”Studiet har inkluderet en meget heterogen gruppe af både yngre patienter med dårlig almentilstand og gamle patienter med god almentilstand, hvilket mudrer billedet. Derudover var der ikke mange patienter med PD-L1-ekspression over 50 procent, som er den vanlige indikator for enkeltstof-immunterapi i første linje.”

”Studiet viser os, at skrøbelige patienter også har gavn af immunterapi, men det skal afprøves i en mere afgrænset population. Jeg så gerne, at man i fremtidige studier inkluderede patienter med PD-L1-ekspression over 50 procent og performancestatus 2 eller mere. Det er de patienter, som forventes at kunne have gavn af immunterapi, men ikke er medtaget i kliniske studier og derfor udelukkes på grund af performancestatus,” siger Lotte Holm Land.

Resultat vækker undren

Under præsentationen af studiet viste førsteforfatter professor Siow Ming Lee fra University College London en subgruppeanalyse, som viste, at der var overlevelsesfordel med atezolizumab på tværs af PD-L1-subgrupper – også hos de PD-L1-negative (<1 procent).

Det var et resultat, som professor Natasha Leighl fra University of Toronto hæftede sig ved i den efterfølgende diskussion.

”Det er det første lungekræftstudie med atezolizumab, hvor der ikke er forskel baseret på PD-L1. Jeg undrer mig over, hvad det mon kan skyldes,” sagde hun.

Det samme gør Lotte Holm Land.

”Det er et overraskende resultat, som måske skyldes, at det er en meget heterogen gruppe, man har undersøgt. Det kan også hænge sammen med, at enkeltstofbehandlingen, som man sammenligner med, er markant dårligere end den platinbaserede kemokombination. Derfor kan det være nemmere at opnå en fordel med immunterapi i grupper med lav PD-L1-ekspression,” siger hun.

Færre bivirkninger med immunterapi

I IPSOS var atezolizumab mindre bivirkningstung end kemoterapi, idet der opstod grad 3-4-bivirkninger hos 16,3 procent i atezolizumab-armen og 33,3 procent i kemoterapiarmen. Andelen af patienter, som ophørte med behandling grundet bivirkninger, var 13 procent med atezolizumab og 13,6 procent med kemoterapi. Generelt var livskvaliteten bedre hos patienter, der fik atezolizumab.