Vaccine er tilsyneladende sikker og giver immunrespons mod fremskreden lungekræft

Den peptid-baserede kræftvaccine UCPVax har i et fase Ib/IIa-studie vist, at den er yderst immunogen og sikker ved stærkt forbehandlet fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Desuden viste vaccinen lovende takter for etårsoverlevese, konkluderer forskerne bag studiet.

I studiet, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology, blev 59 patienter med refraktær NSCLC tildelt tre vaccinationsdoser af UCPVax (0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg) under anvendelse af en Bayesian-baseret fase Ib efterfulgt af fase IIa-deeskalerende design. 95 procent af de deltagende patienter havde modtaget tre tidligere behandlingslinjer. Studiets primære endepunkter var dosisbegrænsende toksicitet og immunrespons efter tre første doser af vaccinen. Sekundære endepunkter var samlet overlevelse (OS) og progressionsfri overlevelse (PFS) efter et år.

Der blev ikke observeret nogen dosisbegrænsende toksicitet hos 15 patienter behandlet i fase Ib. Den maksimalt tolererede dosis var 1 mg. 51 patienter var kvalificerede til fase IIa. Den tredje og sjette dosis af UCPVax gav specifik CD4+ T-hjælper 1-respons hos henholdsvis 56 procent og 87,2 procent af patienterne uden forskel mellem tre dosisniveauer. 21 patienter (39 procent) opnåede sygdomskontrol (stabil sygdom: 20 patienter, komplet respons: en patient).

Resultaterne viste endvidere, at etårs-OS var 34,1 procent, mens median OS var 9,7 måneder, uden signifikant forskel mellem dosisniveauer. Etårs-PFS og OS-medianen var 17,2 procent og 11,6 måneder hos immunresponderende patienter (P = 0,015) og 4,5 procent og 5,6 måneder hos ikke-responderende patienter (P = 0,005).