- først med nyheder om medicin

3-årsdata fra CM 816: Neoadjuverende kemo-immunterapi forbedrer fortsat EFS ved NSCLC

ELCC: Behandling med Opdivo (nivolumab) plus platinbaseret kemoterapi forud for kirurgisk fjernelse af tumor vedbliver at forbedre den eventfrie overlevelse (EFS) signifikant hos patienter med resektabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Det viser treårsdata fra fase III-studiet CheckMate 816, som blev præsenteret på en Proffered Paper-session torsdag d. 30. marts ved den europæiske lungekongres ELCC 2023 (abstract #84O)

CheckMate 816 har inkluderet 179 patienter med stadie IB-IIIA resektabel NSCLC og ingen kendte EGFR/ALK-mutationer. Patienterne blev randomiseret 1:1 til 360 mg nivolumab plus dobbelt platin-baseret kemoterapi eller kemoterapi alene efterfulgt af kirurgi. Studiets primære endepunkter var EFS og patologisk komplet respons (pCR).

Efter en median opfølgningsperiode på 41,4 måneder viser data, at den fordel, der var observeret ved tidligere afrapporteringer, fortsat var tilstede. EFS-raten ved tre år var således 57 procent i den eksperimentelle arm versus 43 procent i kontrolarmen (HR=0,68 95% CI 0,49-0,93). 28 procent af patienterne i den eksperimentelle arm fik recidiv efter operationen, mens det gjorde sig gældende for 42 procent af patienterne i kontrolarmen.

Ikke afhængig af kirurgisk tilgang  

Studiet rapporterede ydermere data fra en eksplorativ biomarkøranalyse. Her har man blandt andet set på EFS i forhold til den kirurgiske tilgang og omfanget/kompletheden af det kirurgiske indgreb samt EFS og pCR i forhold til en inflammatorisk signaturscore på fire gener (CD8A, CD274, STAT-1, LAG3), som var udledt fra RNA-sekventering af baseline tumorprøver.   

Analysen viser, at EFS-fordelen ved behandling med nivolumab plus kemoterapi kunne genfindes uanset, om patienterne var blevet opereret med minimal invasiv kirurgi eller havde fået foretaget en thorakotomi eller konvertering. Fordelen var ligeledes uafhængig af omfanget af fjernelsen af tumor samt om fjernelsen af tumor var komplet.

Analysen viste videre, at den inflammatoriske signaturscore var numerisk højere hos patienter, der havde opnået pCR sammenlignet med de patienter, der ikke havde opnået pCR, samt at EFS var forbedret i patienter med høj versus lav score.  

Grad 3-4 bivirkninger og kirurgirelaterede bivirkninger kunne observeres hos 36 procent af patienter i den eksperimentelle arm og 11 procent i kontrolarmen.