- først med nyheder om medicin


"Overlevelsen er lidt bedre med osimertinib i første linje, men studiets vigtigste budskab er, at osimertinib udsætter tiden til hjernemetastaser med et helt år sammenlignet med den sekventielle behandling. Det betyder rigtig meget, ikke mindst for patienternes livskvalitet,” siger Lotte Holm Land.

Studie cementerer Tagrissos position som førstevalg mod fremskreden EGFR-muteret NSCLC

ELCC: Tagrisso (osimertinib) i første linje udsætter tiden til hjernemetastaser betydeligt sammenlignet med en sekventiel behandlingsstrategi med gefitinib efterfulgt af osimertinib.

Resultatet bekræfter, at osimertinib fortsat er det bedste førstelinjevalg mod fremskreden EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), vurderer Lotte Holm Land, overlæge på Odense Universitetshospitals onkologiske afdeling.

”Det er godt at få bekræftet, at den behandlingsstrategi, vi anvender i dag, giver de bedste resultater. Overlevelsen er lidt bedre med osimertinib i første linje, men studiets vigtigste budskab er, at osimertinib udsætter tiden til hjernemetastaser med et helt år sammenlignet med den sekventielle behandling. Det betyder rigtig meget, ikke mindst for patienternes livskvalitet,” siger hun.

Det viser studiet

Resultaterne stammer fra en eksplorativ analyse af det trearmede fase II-studie APPLE, som blev præsenteret på ELCC 2023 (abstract #1O).

Forsøget inkluderede 156 patienter med fremskreden EGFR-muteret NSCLC, som blev randomiseret til tre forskellige behandlingsarme, A, B og C. I arm A fik deltagerne osimertinib i første linje indtil RECIST progression (-PD), i arm B fik de gefitinib, indtil der opstod en T790M-resistensmutation eller indtil RECIST PD, hvorefter de skiftede til osimertinib, og i arm C fik patienterne også først gefitinib indtil RECIST PD, hvorefter de skiftede til osimertinib. I analysen blev arm B og C slået sammen.

Analysen viser, at progressionsfri overlevelse på osimertinib var 19,5 måneder i arm A, mens den progressionsfri overlevelsesrate på osimertinib efter 18 måneder var 51,1 procent i arm A og 61 procent i arm B/C.

Median samlet overlevelse var ikke nået i arm A, men i arm B/C var den 42,8 måneder. 18-måneders OS-rate var på 84,4 procent i arm A og 82,3 procent i arm B/C.

19 procent af patienterne i arm A og 29,1 procent i arm B/C havde hjernemetastaser ved baseline. Der blev observeret i alt 68 tilfælde af progression i hjernen. Median tid til hjerneprogression var 34,3 måneder (95% CI: 26,9-NR) i arm A og 22,3 måneder (95% CI: 18,6-22,3) i gruppe B/C, svarende til en hazard ratio på 0,54 (90% CI: 0,34-0,86). 18-måneders hjerneprogressionsfri overlevelse var på henholdsvis 82,2 procent og 63,5 procent.

Ingen fordel ved sekventiel behandling

Osimertinib (Tagrisso) er en tredjegenerations EGFR-TKI, der hæmmer både aktiverende EGFR-mutationer og EGFR. Den rykkede i 2019 op som førstelinjevalg til uhelbredelig NSCLC med aktiverende EGFR-mutation baseret på data fra det randomiserede fase III-studie FLAURA, hvori osimertinib blev sammenlignet med de tidligere førstelinjevalg gefitinib og erlotinib. PFS og median varighed af respons var signifikant bedre ved osimertinib, og man så mindre hjerneprogression på osimertinib.

”Vi har i Danmark skiftet fra osimertinib i anden linje til første linje, så det er relevant at undersøge, om der er gevinst ved at rykke det frem i første linje fremfor sekventiel behandling. APPLE-studiet bekræfter osimertinib som førstevalg,” siger Lotte Holm Land.