Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Overlæge: Positivt hvis vi kan bruge alectinib frem for crizotinib

Medicinrådet har vurderet, at Alecensa (alectinib) til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) stadie III–IV og performancestatus (PS) 0-2 giver en stor klinisk merværdi sammenlignet med Xalkori (crizotinib). Evidensens kvalitet er dog meget lav.

Nu skal Medicinrådet tage stilling til, om Alecensa skal tages i brug som national standardbehandling. Her spiller lægemidlets pris også ind. Overlæge på Onkologisk, Afdeling, Aalborg Universitetshospital, håber, at Medicinrådet beslutter at anbefale Alecensa som standardbehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC i PS 0-2.

”Det vil være rigtigt glædeligt, om alectinib bliver godkendt, så vi kan tilbyde det som førstelinjebehandling til vores patienter, idet effekten ser ud til at være bedre end med Xalkori,” siger Tine McCulloch.

Udover at tage stilling til, hvorvidt Alecensa skal indføres som national førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC i PS 0-2, har Medicinrådet besluttet, at fagudvalget for lungekræft skal udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for NSCLC. Her vil man blandt andet vurdere, hvilken plads Alecensa har i forhold til andre lægemidler til behandling af sygdommen, samt hvilken andenlinjebehandling, der kan tilbydes efter Alecensa i første linje, fremgår det af Medicinrådets vurderingsrapport.

Forbedret PFS med Alecensa

12. april blev der præsenteret resultater fra fase III-studiet ALEX på European Lung Cancer Congress (ELCC) i Genève, Schweiz, som viste, at Alecensa forbedrede den progressionsfri overlevelse og tiden til CNS-progression sammenlignet med Xalkori. Studiet rapporterede for første gang også patientrapporterede oplysninger (såkaldt PRO) vedrørende sundhedsrelateret livskvalitet og lungekræftrelaterede symptomer ved behandling med de to stoffer.

Tre-fem procent af lungekræftpatienter er ALK-positive og har stor risiko for metastaser i centralnervesystemet (CNS). Disse patienter har dramatisk effekt af behandling med en ALK-TKI.

Første gang kategori 1 er i brug

Vurderingen af Alecensas merværdi som stor er første gang, at Medicinrådet har vurderet et lægemiddel med den højeste kategori på værdiskalaen:

Kategori 1. Stor merværdi: Vedvarende og stor forbedring i effektforhold der ikke tidligere er opnået med et relevant behandlingsalternativ. Eksempler herpå er sygdomsremission, markant stigning i overlevelsestid, langvarigt fravær af alvorlige sygdomssymptomer eller udtalt fravær af alvorlige bivirkninger.

Kategori 2. Vigtig merværdi: Markant forbedring, eksempelvis lindring af sygdomstilstand, moderat stigning i overlevelsestid, lindring af alvorlige symptomer, fravær af alvorlige bivirkninger og væsentligt fravær af andre bivirkninger.

Kategori 3. Lille merværdi: Moderat forbedring, f.eks. reduktion i ikkealvorlige sygdomssymptomer eller fravær af bivirkninger.

Kategori 4. Ingen merværdi: Ingen merværdi sammenlignet med standardbehandling/andre behandlinger.

Kategori 5. Negativ merværdi: Negativ merværdi sammenlignet med standardbehandling/andre behandlinger.

Kategori 6. Ikkedokumenterbar merværdi: Ikkedokumenterbar merværdi sammenlignet med standardbehandling/andre behandlinger. Effektforskellen kan ikke kvantificeres ud fra det videnskabelige datagrundlag

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift