Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alectinib anbefales som standardbehandling

Medicinrådet har på sit møde i går besluttet at anbefale alectinib (Alecensa) fra Roche som mulig standardbehandling til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III – IV og performance status 0-2.

Alectinib har allerede indikationen ”andenlinjebehandling efter progression eller intolerable bivirkninger af crizotinib”, og Medicinrådets beslutning i går handler derfor om en indikationsudvidelse til førstelinjebehandling.

Medicinrådet vurderer, at alectinib til førstelinjebehandling giver en stor klinisk merværdi for patienterne sammenlignet med crizotinib (evidensens kvalitet meget lav).

I vurderingen vægtede fagudvalget, at der er færre bivirkninger samt langvarigt fravær af alvorlige sygdomssymptomer i form af sygdomsprogression, herunder særligt PFS og CNS progression. CNS progression er forbundet med væsentlige gener for patienterne, hvorfor der er stor værdi i at undgå dette.

Behandling med alectinib fremfor crizotinib koster ca. 257.000 kroner mere pr. patient pr. år - eller ca. 386.000 kr. pr. patient, baseret på median behandlingslængde, sammenlignet med behandling med crizotinib (Xalkori), men Medicinrådet finder, der er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger alectinib forventes at have.

Den gennemsnitlige behandlingslængde er dog ikke opnået i studiet, hvilket underestimerer meromkostningerne. De reelle gennemsnitlige meromkostninger forventes derfor at ligge markant højere.

Cirka 30 patienter kandiderer til Alectinib behandling, og Amgros vurderer budgetkonsekvenserne for at behandle med Alectinib (Alecensa) til at være 3,5 mio. kr. år 1, 14,2 mio. kr. år 2 og 29,5 mio. kr. år 3 og efterfølgende år, sammenlignet med crizotinib (Xalkori).

Omtrent 4.200 danskere diagnosticeres årligt med lungekræft, heraf har ca. 35 en translokation i genet for Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK). Mange af disse patienter forventes at få progression, og metastaser i centralnervesystemet (CNS) optræder hyppigt.

Patienter med ALK-positiv NSCLC behandles i første linje med en targeteret behandling, hvor crizotinib på nuværende tidspunkt er godkendt. Behandlingen gives indtil progression eller intolerable bivirkninger. Ved progression på crizotinib vurderes patienten med henblik på andenlinje targeteret behandling (ceritinib eller alectinib).

Alectinib er en selektiv hæmmer af ALK- og RET-tyrosinkinase og fås som kapsler, som patienten selv tager i hjemmet.

Medicinrådet har besluttet at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for terapiområdet NSCLC. Her vil man bl.a. tage stilling til, hvilken plads alectinib har i forhold til andre lægemidler til behandling af sygdommen. Indtil da vurderer fagudvalget, at alectinib baseret på de kliniske data er at foretrække fremfor crizotinib til patienter med ALK positiv NSCLC i PS 0-2.

Sekventiel behandling med lægemidler med samme virkningsmekanisme (ALK-hæmmere) anbefales ikke, medmindre der foreligger klinisk dokumentation.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift