Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vurdering af Tecentriqs kliniske merværdi ved NSCLC udskudt

Medicinrådets vurdering af den kliniske merværdi af PD-L1-hæmmeren Tecentriq (atezolizumab) til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) er udskudt. Det skyldes, at der, ifølge rådet, ikke er det tilstrækkelige sammenligningsgrundlag til at besvare et bestemt klinisk spørgsmål.

Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at fagudvalget vedrørende lungekræft drøfter overvejelserne omkring dette spørgsmål, konkluderer Medicinrådet.

Det kliniske spørgsmål, som Medicinrådet ikke finder, er besvaret på nuværende tidspunkt, er: ”Hvad er den kliniske merværdi af atezolizumab til patienter med NSCLC stadie IIIB–IV med PD-L1 < 1 procent med ikke-planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi?”

På et møde 30. maj drøftede Medicinrådet, om der er et reelt datagrundlag for sammenligningen med docetaxel, idet rådet stillede spørgsmålstegn ved, om studiets population er sammenligneligt med en dansk population vedrørende PD-L1-udtryk på tumorceller. Rådet fandt, at der ikke var det tilstrækkelige sammenligningsgrundlag og foreslog, at vurderingen vedrørende det kliniske spørgsmål med dette in mente ændres til 'ikke-dokumenterbar merværdi'.

Medicinrådets sekretariat skal nu forelægge overvejelser og forslag for fagudvalget, og når fagudvalget er klar med sine overvejelser, vil sagen blive behandlet på et kommende rådsmøde.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift