Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Årets største nyhed: Imfinzi øger overlevelsen for stadie III NSCLC-patienter

WCLC2018: PD-L1-hæmmeren durvalumab (Imfinzi) giver en statistisk signifikant og klinisk signifikant forbedret overlevelse i forhold til placebo for patienter med fase III ikke-småcellet lungekræft NSCLC, som ikke har udviklet sig efter kemo-strålebehandling (CRT).

Det viser opdaterede resultater fra det randomiserede multicenterforsøg PACIFIC, som tirsdag blev præsenteret på Presidential Symposium ved WCLC i Toronto (PL02.01) af Scott Antonia fra H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute in Tampa, Florida.

Resultaterne får overlæge Peter Meldgaard fra Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, til at udnævne PACIFIC-studiet som det studie på årets WCLC, der får størst betydning.

”Jeg mener, at resultaterne gør, at vi er nødt til at indføre durvalumab som standardbehandling i Danmark, når stoffet bliver godkendt i Europa – hvilket jeg tror, sker inden for det næste halve år. Selvom vi endnu ikke forstår den biologiske forklaring bag, er effekten så stor, at vi må indføre behandlingen og finde ud af det bagefter,” siger Peter Meldgaard.

Overlæge på Herlev og Gentofte Hospital Jon Lykkegaard Andersen påpeger, at man stadig mangler at få klarlagt præcis, hvem der har bedst gavn af behandlingen med durvalumab.

”Vi ved ikke så meget om, hvordan de har lavet analyserne, og hvor godt det statistiske set-up er. Vi ved til gengæld, at biopsierne blev taget, før patienterne gik i gang med deres kemo-stråling. Det kan have betydning for deres PD-L1-ekspression, så vi ved ikke, om de har fået opregulereret deres PD-L1-udtryk efter behandlingen,” siger Jon Lykkegaard Andersen.

Peter Meldgaard tror, at durvalumab ender med at blive godkendt til patienter, der er PD-L1-positive, eftersom subgruppeanalyser viser, at der ikke er effekt hos de PD-L1-negative patienter. Han påpeger dog, ligesom Jon Lykkegaard Andersen, at der er brug for biomarkører, der kan sige noget om, hvem der vil have gavn af behandlingen.

I Danmark kører i øjeblikket et landsdækkende forsøg, kaldet Narlal 2, som undersøger, om man ved hjælp af PET/CT-scanning kan forbedre strålebehandlingen og dermed behandlingseffekten hos NSCLC-patienter. Peter Meldgaard fremhæver fordelen af, at man via Narlal 2 allerede har blodprøver på patienterne og dermed vil få en velbeskrevet kohorte, hvor nogle patienter ikke har fået durvalumab, og andre har fået stoffet (når det er blevet godkendt) – men ellers har fået fuldstændig ens behandling.

”Det vil være en rigtig god kohorte at lede efter biomarkører, der kan sige noget om effekt og om, hvorvidt der er nogle undergrupper, der har meget effekt af durvalumab, og nogen, som ikke har effekt – og som vi derfor ikke skal give behandlingen,” siger Peter Meldgaard.

Forbedring på flere parametre

PACIFIC-forsøget er et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenterforsøg af 713 patienter i 235 studiecentre i 26 lande. Af de 709 patienter, der fik behandling, modtog 473 durvalumab og 236 placebo. Ved data cut-off i marts 2018 var den gennemsnitlige opfølgningsvarighed 25,2 måneder. Efter seponering modtog 41 procent og 54 procent i henholdsvis durvalumab- og placebogruppen efterfølgende anticancerbehandling. Her fik hhv. 8,0 procent og 22,4 procent en anden immunterapi.

Resultaterne viste, at durvalumab signifikant forbedrede OS, sammenlignet med placebo, med henholdsvis medianen ikke nået og 28,7 måneder. Durvalumab forbedrede også OS i alle foruddefinerede undergrupper samt tid til død eller fjernmetastase (TTDM), tid til anden progression (PFS2), tid til første efterfølgende behandling eller død (TFST) og tid til anden efterfølgende behandling eller død (TSST).

Peter Meldgaard forventer, at overlevelsesgevinsten vil være endnu mere klar, når dataene er modnet.

”Det er umodne overlevelsesdata, det vil sige, at der ikke er nok, der er døde. Sikkerheden bliver større, jo flere events der er. Så jeg forventer, at der med tiden, når data modner endnu mere, vil være en meget mere klar overlevelsesgevinst,” siger han.

Tidligere rapporterede PACIFIC-resultater viste, at durvalumab signifikant forbedrede den progressionsfrie overlevelse (PFS) sammenlignet med placebo, og opdaterede resultater for PFS forblev tilsvarende, med henholdsvis medianer på 17,2 og 5,6 måneder for durvalumab og placebo.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift