Real world-data bekræfter overlegenhed ved A+Ax-behandling mod aRCC

ASCO-GU: Nye britiske real world-data bekræfter kliniske studier, som viser, at behandling med Bavencio (avelumab) plus Inlyta (axitinib) giver en bedre respons og overlevelse i forhold til Sutent (sunitinib) hos patienter med tidligere ubehandlet avanceret nyrecellekarcinom (aRCC).

Dataene blev præsenteret på ASCO Genitourinary Symposium 2022 (abstrakt #301).

Analysen omfatter 36 patienter med minimum 12 måneders opfølgning. Patienternes gennemsnitsalder ved forsøget start var var 66,2 år, og 78 procent var mænd. 69 procent af patienternes var hvide, og seks procent var asiatiske/asiatiske briter. Hos de resterende 25 procent blev etnicitet ikke registreret. Patienternes International Metastatic RCC Database Consortium (IMDC) risikostatus var: 39 procent gunstige, 42 procent mellemliggende, 17 procent dårlige og tre procent ukendte. 89 procent havde en ECOG performancestatus på 0 eller 1. Mediantiden mellem aRCC-diagnose og påbegyndelse af behandling med Bavencio plus Inlyta (A+Ax) var 1,8 måneder.

De fleste patienter havde clear celle (72 procent) eller anden (25 procent) histologi, havde gennemgået nefrektomi (kirurgisk fjernelse af nyren med kræftknuden) (61 procent) og havde et eller to steder med metastatisk sygdom (69 procent). De mest almindelige metastatiske steder var lunger (50 procent), knogler (36 procent) og lymfeknuder (25 procent).

Samlet et års overlevelse

Analysen viste, at den samlede et-årsoverlevelse var 86 procent, mens den samlede responsrate (ORR) var 53 procent, hvor seks procent opnåede komplet respons, og 47 procent opnåede delvist respons. Bedste respons inden for 12 måneder efter observation var: fuldstændig respons = to (seks procent), delvist respons = 17 (47 procent), stabil sygdom = 14 (39 procent) og progressiv sygdom = tre (otte procent).

På tidspunktet for den første og anden A+Axinfusion fik 39 procent af patienterne Ax i startdosis på fem mg to gange dagligt. 47 procent havde en dosiseskalering, og 14 procent havde en dosisreduktion. Infusionsrelaterede reaktioner (IRR'er) blev registreret hos ni patienter (25 procent) i de første 12 måneder med i alt ti hændelser. Alle ti IRR'er krævede brug af højdosis kortikosteroider. Mediantiden fra A + Ax initiering til IRR var 1,3 måneder. A + Axe blev seponeret hos en enkelt patient (tre procent) på grund af toksicitet og fire patienter (11 procent) på grund af sygdomsprogression.

Både dataene for OS, ORR og bedste respons er i overensstemmelse med publicerede randomiserede kontrollerede forsøg, hvilket forskerne betegner som ”opmuntrende i en ikke-forsøgspopulation”.