Lonsurf forbedrer overlevelsen ved metastatisk mavekræft

Tabletbehandlingen Lonsurf (trifluridin/tipiracil) plus bedste understøttende behandling forbedrer den samlede overlevelse for patienter med fremskreden metastatisk mavekræft (mGC) i forhold til placebo plus bedste understøttende behandling.

Det viser data fra fase III-studiet TAGS.

Præcist, hvor meget Lonsurf forbedrer overlevelsen, er endnu ikke offentliggjort, men professor Per Pfeiffer fra Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, glæder sig alligevel over studiets udmelding.

”Selvom vi endnu ikke ved, hvor meget bedre overlevelsen bliver, ved vi nu, at det er et positivt studie i forhold til overlevelsen. Det er supervigtigt, for vi mangler desperat behandlingsmuligheder til patienter med fremskreden mavekræft, hvor der endnu ikke er godkendt nogen tredjelinjebehandling. Hvis Lonsurf bliver godkendt, vil det betyde, at vi har en ekstra behandlingsmulighed og nogle patienter, som vil leve længere og bedre,” siger Per Pfeiffer.

TAGS-studiet er et globalt, randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret studie, som har evalueret effekten og sikkerheden af Lonsurf i forhold til placebo hos patienter med tidligere behandlet mGC.

Studiet omfatter 507 patienter, der har gennemgået mindst to tidligere behandlinger for mGC, og som ikke har reageret på yderligere kemoterapi. Patienterne blev randomiseret til enten at modtage Lonsurf plus bedste understøttende behandling eller placebo plus bedste understøttende behandling. Det primære effektmål var samlet overlevelse, mens sekundære effektmål blandt andet var tid til progression og livskvalitet. Resultaterne forventes at blive præsenteret på ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer i Barcelona den 20.-23. juni.

Få måneder tæller også

Mens det endnu ikke vides præcist, hvor meget ekstra levetid, Lonsurf giver mavekræftpatienter, er der lavet studier, som viser, at Lonsurf giver patienter med tidligere behandlet metastatisk tarmkræft (mCRC) en gennemsnitlig overlevelsesgevinst på et par måneder.

”Det lyder ikke af ret meget, men studierne viser, at patienterne lever længere og bedre og bevarer deres almentilstand i længere tid. Så det er absolut bedre at få behandling end ikke at få behandling,” siger Per Pfeiffer og tilføjer:

”Vi er som regel glade for at få nye behandlinger, der forlænger levetiden, for hvis vi får flere og flere behandlinger, der hver især kan give nogle måneder længere, har patienterne pludselig samlet set fået et halvt eller et helt år ekstra at leve i.”

Selvom der overordnet set gælder samme behandlingsprincipper for tarmkræft og mavekræft, kan erfaringerne fra Lonsurf til behandling af mCRC ikke nødvendigvis overføres direkte til mGC, fordi der er nogle forskelle mellem de to grupper i forhold til, hvordan de reagerer på behandling, påpeger Per Pfeiffer.

Dansk studie i gang

Lonsurf blev godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, i april 2016, på baggrund af data fra fase III-studiet RECOURSE, som viste en signifikant reduktion i dødsrisikoen på 32 procent for patienter med mCRC, der fik Lonsurf, sammenlignet med patienter, der fik bedste understøttende behandling.

I juni 2016 afviste det daværende koordineringsråd for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS - til stor undren for de danske tarmkræftlæger - at Lonsurf (dengang kendt under navnet TAS-102) skulle tages i brug nationalt til patienter med mCRC. Det på trods af, at præparatet allerede var taget i brug i flere andre europæiske lande, heriblandt England, Sverige og Tyskland.

Begrundelsen fra KRIS’ formand Steen Werner Hansen lød, at effekten ikke stod mål med de potentielle bivirkninger, og at fordi cirka halvdelen af patienterne, der fik Lonsurf, progredierede efter omkring to måneder, så det ikke ud som om, at stoffet var bedre end placebo.

Allerede inden afvisningen havde de danske tarmkræftlæger planlagt en dansk protokol, hvor danske mCRC-patienter kan få stoffet i tredje linje. I studiet får patienterne enten Lonsurf alene eller Lonsurf sammen med Avastin (bevacizumab). I alt er der startet behandling op på cirka 60 danske mCRC-patienter ud af planlagt 80.

Den danske protokol er inspireret af et lille, japansk studie, som har vist lovende aktivitet af Lonsurf i kombination med Avastin hos mCRC-patienter. I studiet var den gennemsnitlige OS cirka 11 måneder hos de patienter, der fik Lonsurf og Avastin.

Per Pfeiffer spår, at Lonsurf bliver et stof, som også kan bruges til andre kræftformer end tarmkræft og mavekræft, f.eks. brystkræft, ligesom han også mener, at stoffet kommer til at blive brugt i andre situationer end som sidste valg.

Lonsurf er for nylig testet i førstelinje i et studie, som bliver præsenteret på ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer i Barcelona den 20.-23. juni.

Lonsurf

Lonsurf er en tabletbehandling, som indeholder trifluridin (FTD) og tipiracil (TPI). Lonsurf er registreret i Japan, USA, EU og flere andre lande. I EU er Lonsurf indiceret til behandling af patienter med metastatisk kolorektalkræft (mCRC), der tidligere har fået behandling med, eller som ikke anses for at være kandidater til, tilgængelige behandlinger, herunder fluoropyrimidin- oxaliplatin eller irinotecan kemoterapi, anti-VEGF og anti EGFR.