Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Responsraten for nivolumab som monoterapi til patienter med ubehandlet metastatisk melanom er mellem 40 og 45 procent, så at vi i studiet ser en samlet responsrate på 79 procent, er virkelig flot. Vaccinestrategien lader til at være meget lovende," siger Julie Westerlin Kjeldsen.

Terapeutisk vaccine mod metastatisk melanom viser imponerende responsrater

ESMO: Patienter med progressiv metastatisk melanom, som får førstelinjebehandling med Opdivo (nivolumab) plus en eksperimentel IDO/PD-L1 peptid-vaccine udviklet på Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK) på Herlev Hospital, opnår en samlet responsrate (ORR) på 79 procent.

Det viser resultater fra et ikke-randomiseret fase I/II-studie, der blev præsenteret på en mini oral-session (Abstrakt LBA48) om melanom og andre former for hudkræft ved årets virtuelle ESMO-kongres.

En responsrate på 79 procent er en væsentlig højere, end den patientgruppe normalt opnår på standardbehandlingen med nivolumab som monoterapi.

"Responsraten for nivolumab som monoterapi til patienter med ubehandlet metastatisk melanom er mellem 40 og 45 procent, så at vi i studiet ser en samlet responsrate på 79 procent, er virkelig flot. Vaccinestrategien lader til at være meget lovende," siger Julie Westerlin Kjeldsen, læge ved CCIT-DK og studiets førsteforfatter.

IDO/PD-L1 peptid-vaccinen er en immunmodulerende vaccine, som booster IDO og PD-L1 specifikke T celler. Disse celler er i stand til at genkende kræftceller og immunsupprimerende celler og slå dem ihjel. Kombinationen med nivolumab har til formål at blokere for den immundæmpende effekt, som PD-1 kan have og som er udtrykt på overfladen af disse T-celler, og herved aktivere T-cellerne yderligere. 

En potentiel vaccinekandidat

Studiet inkluderede 30 behandlingsnaive melanom patienter med  stadie IV-sygdom. De blev behandlet med max 15-vaccine doser (6x q2w efterfulgt af 9x q4w). Nivolumab (3 mg/kg) blev administreret hver anden uge (q2w). Behandlingen fortsatte indtil utålelig toksicitet eller progression. På tidspunktet for data cut-off var median opfølgningen 15 måneder, og den mediane progressionsfri overlevelse (mPFS) var 25,6 måneder.

Data viste en ORR på 79 procent. ORR var 94 procent blandt PD-L1-positive patienter og 62 procent i patienter uden PD-L1-eskpression. 45 procent af patienterne havde opnået komplet respons, og 34 procent opnåede partielt respons. Dette var en signifikant bedre responsrate sammenlignet med en historisk matchet  kontrolgruppe fra DAMMED-databasen.

"Aktuelt findes der ingen vacciner til metastatisk melanom, så det vil være en stor fordel, hvis vi begynder at se en positiv udvikling på det område. Ikke mindst fordi, at vaccinerne har meget milde bivirkninger sammenlignet med for eksempel checkpoint-inhibitorerne. Vores fund skal selvfølgelig verificeres i et større randomiseret setup," siger Julie Westerlin Kjeldsen.

Hun tilføjer: "Kan vi dokumentere, at vaccine-kombinationen giver lige så høje responsrater i et randomiseret setup, så forestiller jeg mig, at det også vil være interessant at teste behandlingen i andre patientgrupper." 

Ikke flere bivirkninger ved kombi

Bortset fra lokale reaktioner omkring injektionsstedet, gav vaccinen ikke yderligere bivirkninger ud over dem, der er associeret med nivolumab. De lokale reaktioner  var forårsaget af hjælpestoffet montanid, vaccinen blev givet sammen med. De var forudsigelige, og kunne håndteres.

"Når vi kombinerer to behandlinger, vil vi normalt se markant flere bivirkninger. Vacciner har den fordel, at de generelt har en mild bivirkningsprofil. Og det ser vi også i dette studie: De bivirkninger patienterne fik, svarede til, at vi havde behandlet dem med nivolumab alene."

Spinoutfirmaet IO Biotech har patenteret vaccinen. Der arbejdes henimod at få kombinationsbehandlingen undersøgt i et større randomiseret studie.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift