Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ikke muligt at vurdere værdien af Alunbrig i første linje mod ALK-positiv NSCLC

De tilgængelige data kan ikke bruges til at sammenligne den samlede værdi af Alunbrig (brigatinib) over for Alecensa (alectinib) til førstelinjebehandling af ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) efter Medicinrådets metoder.

Sådan lyder rådets vurdering af Alunbrig, som blev offentliggjort 25. marts.

Selvom dataene ikke kan bruges til en direkte sammenligning mellem de to lægemidler, findes der dog både dokumentation fra kliniske studier og klinisk erfaring fra fagudvalget vedrørende lungekræft, hvilket Medicinrådets konklusion er bygget på.

Alunbrig og Alecensa er andengenerations ALK-tyrosinkinase (TKI)-hæmmere og er hver især sammenlignet med Xalkori (crizotinib) i randomiserede kliniske studier. Der er forskelle på studierne, som gør, at der ikke er udført en statistisk, indirekte sammenligning. For overlevelse er observationstiden i studiet af Alunbrig for kort til at vurdere, om der er forskelle mellem Alecensa og Alunbrig. På effektmålene sygdomsprogression i centralnervesystemet og progressionsfri overlevelse er der vist en markant bedre effekt af både Alunbrig og Alecensa end Xalkori. Forskelle i studiepopulation og studiedesign gør dog, at Medicinrådet vurderer, at det ikke kan drage sikre konklusioner om en eventuel forskel mellem Alunbrig og Alecensa for disse to effektmål. For livskvalitet viser resultater, at gennemsnitlig tid til forværring af livskvalitet er sammenlignelig mellem de to ALK-TKI’er.

Medicinrådet vurderer, at sikkerhedsprofilerne for de to lægemidler er forskellige, og at begge lægemidler kan medføre en række uønskede hændelser. På baggrund af det foreliggende datagrundlag samt fagudvalgets kliniske erfaring er der dog ikke grund til at formode, at der er forskel i alvorlige bivirkninger, som kan være af væsentlig betydning for patienterne, lyder det i vurderingen. Dette understøttes af, at forskellen i bivirkninger mellem de to stoffer ikke medfører en forskel, hvad angår livskvalitet.

Fordi vurderingen af Alunbrig er baseret på en narrativ sammenligning med Alecensa, har Medicinrådet ikke som vanligt kunne anvende GRADE-metoden til at vurdere kvaliteten af evidensen, men har derimod brugt Cochrane risk of bias tool 2.0.

ALK-positiv NSCLC kendetegnes ved ALK-translokationer i tumorvævet, som aktiverer adskillige signaleringskaskader involveret i tumordannelse. ALK-translokationer forekommer sjældent, med en frekvens på under en procent ud af alle nydiagnosticerede lungekræfttilfælde. I 2018 lå frekvensen på 0,6 procent, svarende til 30 patienter. Ifølge Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft vil cirka 43 patienter med uhelbredelig ALK-positiv NSCLC årligt være kandidater til førstelinjebehandling med Alunbrig i Danmark.

Overlevelsen for patienter med ALK-positiv NSCLC er betydeligt bedre end for den samlede gruppe af patienter med lungekræft, når de behandles med en ALK-TKI. I ALEX-studiet, der har undersøgt Alecensa til førstelinjebehandling af uhelbredelig ALK-positiv NSCLC, var der således en median progressionsfri overlevelse på mindst 34,8 måneder.

Omkring halvdelen af patienter med uhelbredelig ALK-positiv NSCLC vil i deres sygdomsforløb få metastaser til centralnervesystemet (CNS) og heraf følgende betydelig morbiditet og reduceret livskvalitet – ofte med neurologiske dysfunktioner og kognitive ændringer.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift