Keytruda plus Lenvima godkendt mod avanceret nyrekræft i USA

Den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministration (FDA) har godkendt kombinationen af Keytruda (pembrolizumab) og Lenvima (lenvatinib) i førstelinje mod avanceret nyrecelle karcinom (RCC). 

Godkendelsen er baseret på fase III-studiet CLEAR/KEYNOTE-581, som viste, at kombinationen af pembrolizumab og lenvatinib reducerer risikoen for sygdomsprogression eller død med 61 procent hos patienter med avanceret RCC sammenlignet med Sutent (sunitinib) alene. 

Patienter indgik i studiet uanset PD-L1 tumorekspressionsstatus. 

Patienter, der fik pembrolizumab med lenvatinib, havde en median progressionsfri overlevelse på 23,9 måneder (95% CI: 20,8, 27,7) sammenlignet med 9,2 måneder (95% CI: 6,0, 11,0) for dem, der fik sunitinib (HR 0,39; 95% CI: 0,32, 0,49; p <0,0001).

Median OS blev ikke nået i begge arme (HR 0,66; 95% CI: 0,49, 0,88; p = 0,0049).

De objektive responsrater var 71 procent (95% CI: 66, 76) og 36 procent (95% CI: 31, 41; p <0,0001); komplette responsrater var henholdsvis 16 procent og 4 procent på kombinations- og sunitinib -armene.  

De mest almindelige bivirkninger rapporteret hos ≥ 20 procent af patienterne, der fik lenvatinib og pembrolizumab i kliniske forsøg, var træthed, diarré, muskuloskeletale smerter, hypothyroidisme, hypertension, stomatitis, nedsat appetit, udslæt, kvalme, nedsat vægt, dysfoni, proteinuri, palmar- plantar erythrodysesthesia syndrom, mavesmerter, hæmoragiske hændelser, opkastning, forstoppelse, hepatotoksicitet, hovedpine og akut nyreskade. Arterielle trombotiske hændelser forekom hos 5 procent af patienterne, herunder myokardieinfarkt (3,4 procent) og cerebrovaskulær ulykke (2,3 procent). 

De anbefalede doser til patienter med avanceret RCC er lenvatinib 20 mg oralt en gang dagligt med pembrolizumab 200 mg administreret som en intravenøs infusion over 30 minutter hver tredje uge eller 400 mg administreret som en intravenøs infusion over 30 minutter hver sjette uge op til to år, indtil sygdomsprogression eller indtil uacceptabel toksicitet.