Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xtandi plus ADT øger overlevelsen ved nmCRPC

Xtandi (enzalutamid) plus androgen deprivationsterapi (ADT) forbedrer den samlede overlevelse signifikant for patienter med ikke-metastaseret kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC) i forhold til placebo.

Det viser resultater fra fase III-studiet PROSPER.

Resultaterne viste en statistisk signifikant forbedring af samlet overlevelse (OS) i patienter med nmCRPC, som blev behandlet med XTANDI plus ADT. En præliminær analyse viste, at bivirkninger generelt var sammenlignelige med de bivirkninger, der tidligere var rapporteret fra PROSPER. Detaljerede effekt- og sikkerhedsresultater fra den endelige PROSPER OS-analyse bliver offentliggjort på et senere tidspunkt.

I september 2019 afviste Medicinrådet national ibrugtagning af Xtandi plus ADT som mulig standardbehandling af højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft. Begrundelsen var, at rådet fandt, at der ikke er nogen klinisk merværdi ved behandling med Xtandi i kombination med ADT sammenlignet med dansk standardbehandling, som er ADT alene.

Det randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede, multinationale fase III-studie PROSPER inkluderede omkring 1.400 patienter med nmCRPC fra steder i USA, Canada, Europa, Sydamerika og fra Asien og Stillehavsområdet. PROSPER inkluderede patienter med prostatakræft, hvis sygdom var progredieret målt ud fra et stigende PSA-niveau til trods for ADT, men som ikke havde symptomer, og som ikke tidligere havde haft eller aktuelt havde metastaseret sygdom. Studiet undersøgte Xtandi i en oral dosis på 160 mg én gang dagligt plus ADT versus placebo plus ADT.    

PROSPER-studiets primære endepunkt, metastasefri overlevelse (MFS), blev målt fra det tidspunkt, hvor patienterne blev inkluderet i studiet, til deres kræft ved radiografiske undersøgelser kunne påvises at være metastaseret, eller til død, inden for 112 dages seponering af behandlingen. Vigtige sekundære endepunkter inkluderede samlet overlevelse, tid til PSA-progression og tid til første anvendelse af anti-neoplastisk terapi.

Kastrationsresistent prostatakræft (CRPC) refererer til den subgruppe af mænd, hvis prostatakræft progredierer på ADT til trods for et kastrationsniveau af testosteron (mindre end 50 ng/dl). Ikke-metastaseret CRPC betyder, at der ikke er klinisk påviselig evidens for, at kræften har spredt sig til andre dele af kroppen, samt et forhøjet prostataspecifikt antigen (PSA) niveau. Mange mænd med ikke-metastaseret CRPC og et hurtigt stigende PSA-niveau vil på sigt udvikle metastaseret CRPC.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift