Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xtandi øger den metastasefri overlevelse for kastrationsresistent prostatakræft

Xtandi (enzalutamid) øger signifikant den metastasefri overlevelse hos patienter med kastrationsresistent prostatakræft (CRPC).

Det viser resultater fra fase III-studiet PROSPER, der har sammenlignet Xtandi plus standardhormonbehandling med hormonbehandling alene hos patienter med ikkemetastaseret kastrationsresistent prostatakræft (CRPC)

I det randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede, multinationale fase III-studie PROSPER indgik cirka 1.400 patienter, som enten blev behandlet med Xtandi plus standardhormonbehandling eller placebo plus standardhormonbehandling. Patienterne havde alle et stigende PSA (prostata specifikt antigen)-niveau til trods for hormonbehandling, men ingen symptomer og ingen forudgående eller nuværende tegn på metastaser. Det primære endemål var metastasefri overlevelse målt på tiden til sygdomsforværring og spredning.

Resultaterne viste, at Xtandi plus standard hormonbehandling udskød tiden til klinisk påviselige metastaser signifikant sammenlignet med hormonbehandling alene. På den baggrund blev studiets afslutning fremskyndet med to år. Data vil nu blive yderligere analyseret, og resultaterne bliver offentliggjort på et kommende videnskabeligt møde.

Bivirkningerne ved Xtandi var konsistente med dem, der tidligere er set i det kliniske program. 

Udskydelse af tiden til sygdomsforværring er et primært behandlingsmål inden for prostatakræft, og resultaterne vil nu blive brugt til at initiere en dialog med myndighederne om en udvidelse af den godkendte indikation for Xtandi til at omfatte alle patienter med CRPC, lyder det fra firmaet bag Xtandi, Astellas Pharma. I dag er Xtandi godkendt til behandling af patienter med metastaseret kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC).  

Om Xtandi

Xtandi virker direkte på den androgene receptor og hindrer derved androgen stimulering af tumorcellerne. Xtandi har i fase-3 studierne AFFIRM og PREVAIL demonstreret signifikant progressionsfri overlevelse og forbedret samlet overlevelse hos mænd med fremskreden prostatakræft (mCRPC). Xtandi tages en gang dagligt med eller uden mad, og supplerende behandling med steroider er ikke nødvendigt.